Krátké zprávy z města - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 25. červen 2024 | Svátek má Ivan

Zpravodajský servis

Zpravodajství

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Krátké zprávy z města

Společnost

Vybrané zprávy ze 71. schůze rady města, která se konala 23. 6. 2021 a z mimořádné 72. schůze rady města, která se konala 30. 6. 2021.

Datum 14. 07. 2021 Autor Rakovnicko

Krátké zprávy z města
Zhodnocení činnosti Městského úřadu v Rakovníku v době covidové

Pandemie a s ní spojená opatření postihla v různých oblastech života nás všechny. Ani zdejší městský úřad nebyl výjimkou. Mnohdy ze dne na den jsme se museli přizpůsobit aktuálním opatření Vlády ČR, bylo třeba okamžitě reagovat na časté dotazy od občanů týkající se právě pandemie, roušek, desinfekce, museli jsme se přizpůsobit častému personálnímu oslabení napříč úřadem, kdy i naše zaměstnance dostihlo onemocnění COVID-19 či museli podstoupit povinnou karanténu.

Úkony, které se běžně vyřizují s občany osobně a přímo, bylo nutné řešit po telefonu či elektronicky.  Omezení úředních hodin na 4 hodiny denně dvakrát v týdnu pro nás opravdu neznamenalo, že jsme zavřeli „dveře radnice“ a nepracovali. Právě naopak, díky tomu, že se množili elektronické a telefonické dotazy, žádosti a podněty bylo potřeba věci řešit operativně, zajistit zástupy za nemocné kolegy, tudíž zaměstnanci měli opravdu více práce, i když za „zavřenými dveřmi“.

Ze statistiky úkonů úředníků úřadu je zřejmé, že dopad protiepidemických opatření opravdu není poznat na objemu vykonané práce úředníků, naopak u některých činností došlo k markantnímu nárůstu. Za zmínku rozhodně stojí množství vyřízení různých žádostí, které se nám zde nahromadily právě díky tomu, že občané se v době lockdownu zdržovali více doma, a tím pádem si dávali „do pořádku“ veškeré své dokumenty. Když se podíváme napříč úřadem na práci jednotlivých odborů, musí být všem zřejmé, že některé činnosti se opravdu nezastavily.

Například agenda odboru správy majetku nebyla v důsledku omezení činnosti úřadu nijak snížena, naopak občané se více věnovali likvidaci odpadů, více si všímali svého okolí a zasílali na odbor své podněty. Veškeré plánované investiční akce pokračovaly podle plánu, prováděly se průběžné opravy sportovišť, dětských hřišť, nebytových a bytových prostor, komunikací, laviček, apod. Navýšil se počet likvidovaných černých skládek, kde se jednalo především o likvidaci odloženého objemného odpadu kolem odpadových nádob. Ve srovnání s předchozími roky bylo provedeno více oprav a udržovacích prací ve školských zařízeních, neboť byla využita doba, kdy byla tato zařízení uzavřená.

Stavební úřad i úřad územního plánování vyřizoval jak dotazy v rámci navyšujících se telefonních hovorů, tak i formou elektronické korespondence. I v době omezených úředních hodin, stále docházelo k osobním návštěvám občanů na odboru výstavby.

Meziroční nárůst z hlediska objemu agend zaznamenal na všech svých úsecích rovněž odbor životního prostředí. Jednalo se zejména o agendy vodního hospodářství, zemědělství, lesního hospodářství a ekologie krajiny.

Ústředna fungovala prakticky beze změny. V době pandemie bylo evidováno více telefonátů od občanů, týkaly se především vysvětlování vydaných covidových opatření. Pro tyto účely jsme na webových stránkách města zřídili samostatnou sekci se všemi dostupnými informacemi včetně odkazů na opatření týkající se nejen našeho města, ale zároveň celé republiky. Podatelna měla rovněž redukované úřední hodiny. Z tohoto důvodu jsme umístili schránku k zadnímu vchodu ze dvora radnice, kam občané mohli (a stále mohou) umisťovat poštu a různé dokumenty, na které nepotřebují potvrzovací razítko podatelny. Běžně však podatelna přijímala podání od občanů i mimo úřední hodiny přes okno podatelny.

Odbor sociálně – právní ochrany dětí a sociální prevence pomáhal s nákupy potravin pro seniory, s distribucí léků, desinfekce a ochranných prostředků. Byla také zřízena infolinka pro seniory, kde pracovníci odboru byli k dispozici pro starší občany, aby jim zodpověděli jejich dotazy, případně vypomohli s registrací na očkování. Na odboru byli také k dispozici roušky a respirátory pro občany ze sociálně znevýhodněného prostředí. Po znovuotevření škol pomáhali úředníci s distribucí ochranných prostředků a testů do jednotlivých školských zařízení.

Rakovnický odbor dopravy využívali a stále využívají i občané z jiných okresů, kam díky rozvolnění místní příslušnosti jezdí z okolních ORP (Kladno, Slaný, Beroun). V době lockdownu se počet ještě navýšil z různých důvodů souvisejících s pandemií či dlouhými objednacími lhůtami v rámci rezervačního systému v jednotlivých městech.

Jak už bylo zmiňováno, i nás postihlo personální oslabení, úředníci onemocněli, byli v nucených karanténách, pečovali o své děti, které nemohli navštěvovat své školy a školky. Právě za tyto nepřítomné úředníky museli zvládnout práci ti přítomní. Řada úředníků se však snažila poskytovat pracovní součinnost z domova i v době nařízené karantény či během ošetřování svých dětí. Všem pracovníkům úřadu patří za jejich pracovní nasazení v době covidové velký dík!

Teď jen musíme doufat v lepší zítřky. Spolu jsme to zvládli.

 

Výsledek konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Školní jídelny

Do vyhlášeného konkurzu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Školní jídelny, Rakovník, Martinovského 270, příspěvkové organizace se přihlásili 3 uchazeči. Na základě proběhnutého konkurzu byla jmenována paní Monika Slachová.

 

Oprava střechy a klempířských prvků Sokolovny v Rakovníku

Členitá sedlová střecha Sokolovny je tvořena alukrytovou krytinou, která byla instalována pravděpodobně v 60. až 70. letech minulého století a v současné době je již v nevyhovujícím stavu. Při větších deštích dochází k zatečení do vnitřních prostor Sokolovny. Na základě uvedených skutečností bylo rozhodnuto objednat u Ing. Víta Mlázovského vypracování projektové dokumentace na opravu krovu, stropu, střešního pláště a klempířských prvků v objektu Sokolovny, Tyršova č. p. 733 v Rakovníku za cenu 316 415 Kč vč. DPH.

 

Stavební úpravy – MŠ V Lukách

Stavební úpravy v hospodářském pavilonu v MŠ V Lukách bude provádět Josef Drábek za cenu 611 416,76 Kč vč. DPH. Jedná se o rekonstrukci v budově hospodářského pavilonu MŠ, která zahrnuje rekonstrukci kanceláře ředitelky a dvou hygienických zařízení včetně šatny a kuchyňky. Termín této akce je plánován od 1. 7. 2021 do 13. 8. 2021.

 

Stavební úpravy – MŠ Průběžná

Stavební úpravy v hospodářském pavilonu v MŠ Průběžná v Rakovníku bude provádět Martin Rek za cenu 582 743,09 Kč vč. DPH. Jedná se o rekonstrukci v budově hospodářského pavilonu MŠ, která zahrnuje rekonstrukci a rozšíření kanceláře ředitelky a hygienického zařízení včetně šatny a chodeb. Termín této akce je plánován od 1. 7. 2021 do 13. 8. 2021.

 

Parkování v ul. Nádraží, Rakovník

Bylo zahájeno zjednodušené podlimitní řízení na výběr zhotovitele stavby „Parkování v ul. Nádraží, Rakovník“. Realizací projektu vznikne v této fázi v ulici Nádraží 68 parkovacích míst s průběžným obslužným chodníkem, propojeným dvěma schodišti s autobusovým nádražím. Parkovací místa budou typu P&R. Součástí projektu je i výstavba veřejného osvětlení.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je dle rozpočtu projektanta z roku 2020 stanovena na cca 6,6 mil. Kč bez DPH. Na tento projekt P&R Nádraží Rakovník by bylo možné čerpat dotaci z IROP 2021+. Dle současných informací by míra spolufinancování mohla pro náš projekt činit až 85 % způsobilých výdajů. Předpoklad pro možné zahájení stavebních prací je tedy po vyhlášení této výzvy v roce 2022.

 

Rozšíření Sportovní haly, Rakovník – projektová dokumentace

Architektonická studie, kterou vypracovala společnost Sportovní projekty s.r.o., je již zveřejněna na webových stránkách města.

Nyní bylo zahájeno zjednodušené podlimitní řízení na výběr zhotovitele projektu „Rozšíření Sportovní haly, Rakovník – projektová dokumentace“. Odhadovaná cena dle předchozích obdobných projektů je 4,2 mil. Kč bez DPH.

 

Rekonstrukce mostu č. 17, Rakovník

Na základě přijatých nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce mostu č. 17, Rakovník“ bylo rozhodnuto prozatím nerealizovat tuto rekonstrukci z důvodu vysokých cenových nabídek. Zadávací řízení bylo zrušeno.  Jedná se most v lokalitě Pod Papírnou. Předběžné investiční náklady dle rozpočtu projektanta jsou 3,51 mil. Kč bez DPH, nabízená nejnižší cen byla 7 166 387,91 Kč vč. DPH.

 

Finanční dar

Město Rakovník se rozhodlo poskytnout finanční dar pro obce postižené ničivým tornádem dne 24. 6. 2021 v Jihomoravském a Ústeckém kraji. Byly vybrány obce, které tornádo zasáhlo nejvíce – městys Moravská Nová Ves, obec Hrušky, obec Mikulčice, obec Lužice a město Kryry, kde byla postižena jeho městská část Stebno. Peníze byly zaslány přímo na účty jednotlivých obcí.


Zdroj: Město Rakovník