Zprávy z rakovnické radnice - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 20. květen 2024 | Svátek má Zbyšek

Zpravodajský servis

Zpravodajství

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Zprávy z rakovnické radnice

Společnost

Zprávy z 66. schůze rady města, která se konala 14.4.2021.

Datum 23. 04. 2021 Autor Rakovnicko

Zprávy z rakovnické radnice

Den Země

K příležitosti Dne Země, který připadá na 22. dubna, se v Rakovníku bude konat několik akcí:

Ve čtvrtek 22. 4. 2021 od 13:00 hodin do 17:00 hodin bude pro veřejnost otevřena Farní zahrada v Rakovníku, která byla zaregistrována jako významný krajinný prvek a v roce 2008 a počátkem roku 2009 zrekonstruována za finanční podpory sponzorů - Města Rakovníka a Středočeského kraje. Farní zahrada se nachází naproti Muzeu T. G. Masaryka u Pražské brány v Rakovníku.

V pátek 23. 4. 2021 v rámci oslav Dne Země požehná farář Římskokatolické církve, vikář MUDr. Mag. theol. Vojtěch Novák Botanické zahradě v Rakovníku, která je registrovaným významným krajinným prvkem.

Od pondělí 19. 4. 2021 do neděle 25. 4. 2021 bude pořádat Kroužek včelařské mládeže RAKOvčelaříci - VČELÍ STRÁŽ, z.s. pro veřejnost zábavně vědomostní soutěž o ceny “VČELÍ STEZKA“. Na plotě botanické zahrady budou umístěny soutěžní otázky a úkoly včetně podmínek soutěže. Více informací naleznete na stránkách www.vcelarici.cz a na facebookové skupině RAKOvčelaříci.

V sobotu 1. 5. 2021 pořádá Rakovnický ornitologický spolek Fénix o. s. tradiční akci „Vítání ptačího zpěvu“. Začátek akce je v 6:30 hodin na parkovišti pod Tyršovým koupalištěm. Na programu je trasa dlouhá cca 4 km. S sebou pevnou obuv, vlastní dalekohled a atlas ptáků výhodou. Vzhledem k aktuálním protipandemickým opatřením nahlašte svoji účast předem přes sms - 608301387 nebo mailem ros.fenix@seznam.cz Rakovnickému ornitologickému spolku Fénix o. s.

Dotační řízení v roce 2020

Dotační řízení v oblasti kultury, sportu, životního prostředí, prevence sociálně patologických jevů a na podporu činnosti zájmových spolků v roce 2020 proběhlo v souladu s vyhlášeným programem, platnými zásadami a uzavřenými veřejnoprávními smlouvami. Příjemci využili poskytnuté dotace v souladu s uzavřenými smlouvami a prokazatelně je vyúčtovali.  

V roce 2020 bylo uzavřeno celkem 177 smluv o poskytnutí dotací v celkovém objemu 5 386 500,- Kč, z toho v oblasti kultury 43 smluv, v oblasti sportu 83 smluv, v oblasti životního prostředí 12 smluv, v oblasti prevence sociálně patologických jevů 11 smluv a 28 smluv na podporu činnosti zájmových spolků takto:
 
 Podpora projektu Českého červeného kříže

Rada města rozhodla o podpoře projektu formou prezentace města Rakovníka v publikaci pro děti „První pomoc není věda“.

Jedná se o osvětově výchovný projekt Českého červeného kříže, který se snaží zvýšit povědomí o pravidlech první pomoci už mezi nejmenšími dětmi. Tato akce probíhá postupně v celé České republice, ale jednotlivá vydání jsou připravována vždy pro konkrétní region.

V této publikaci získají děti základní znalosti první pomoci, díky nimž mohou v případě potřeby zachránit život kamarádovi, rodičům i zcela neznámým lidem, protože budou vědět co dělat, dříve než přijede záchranná služba. Český červený kříž distribuuje publikace do škol, domů dětí a mládeže, dětských domovů, ordinací dětských lékařů, knihoven a dalších institucí zdarma.  

Elektronická úřední deska

Úřední deska Městského úřadu Rakovník je pro občany přístupná na webových stránkách města a ve venkovních vitrínách v průjezdu vedle budovy radnice na Husově náměstí v Rakovníku. Řešení venkovních vitrín však začíná být pro potřeby dnešní doby poměrně nedostačující, v rámci modernizace a postupné digitalizace je tedy žádoucí nahradit je elektronickou úřední deskou.

Elektronická úřední deska plně nahrazuje kamennou úřední desku, splňuje všechny legislativní podmínky a jednoduše ji může ovládat prakticky každý, informace jsou rovněž přístupné pro hendikepované a seniory. Toto řešení se také chová ekologicky, ušetří náklady na tisk a minimalizuje čas na přípravu a vyvěšování dokumentů.

Dodání a instalace venkovního kiosku a elektronické úřední desky za celkovou cenu 227 400,- Kč bez DPH bude probíhat v nejbližších týdnech.

Výměna výplní otvorů - školní dílny 1. ZŠ Rakovník

Na základě vypsaného zadávacího řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna výplní otvorů - školní dílny 1. ZŠ“ byla doručena pouze 1 nabídka. Rada města tedy rozhodla opakovaně zahájit toto zadávací řízení.

Výměna výplní otvorů – 1. MŠ Rakovník

Na základě vypsaného zadávacího řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna výplní otvorů – 1. MŠ Rakovník“ bylo rozhodnuto uzavřít smlouvu o dílo s firmou STOL - MECHANIKA družstvo, za cenu 1 478 501,- Kč včetně DPH. Na tuto investiční akci bude použit finanční dar od společnosti Procter & Gamble - Rakona, s.r.o. Jedná se o výměnu 30 ks okenních otvorů a 1 ks balkonových dveří. Nová okna i balkonové dveře budou vyrobena v přesné replice stávajících výplní otvorů, jedná se o dřevěná špaletová okna. Současně s výměnou okenních výplní dojde k výměně vnitřních parapetů. Akce je plánována od 28. 6. 2021 do 25. 8. 2021.

Přístavba výtahu v Domě s pečovatelskou službou

Město Rakovník je vlastníkem Domu s pečovatelskou službou v ul. Vysoká 91 v Rakovníku, tento objekt má k dispozici kabinový vnitřní výtah pouze do 2.NP. Poslední patro v 3. NP je přístupné pro imobilní nájemníky pouze za pomoci invalidní plošiny umístěné na zábradlí schodiště. Kabinový vnitřní výtah, který je ukončen v 2.NP, byl instalován při samotné výstavbě domu v roce 2000. Jedná se o již zastaralý výtah, který v současné době vykazuje značný počet oprav.

Stávající výtah není možné prodloužit do 3. NP patra. Proto pokud chceme zajistit v domě s pečovatelskou službou bezbariérový vstup do všech poschodí kabinovým výtahem, je třeba tento výtah umístit vně budovy. Na základě vypsaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Přístavba výtahu v Domě s pečovatelskou službou Vysoká 91, Rakovník“ bylo rozhodnuto uzavřít smlouvu o dílo s Výtahy Příbram s.r.o., za cenu 1 723 578,- Kč včetně DPH.

Horolezecká stěna

V loňském roce byly v rámci Participativního rozpočtu 2020 vybrány 2 projekty k realizaci. Revitalizace hřiště Hájek byla dokončena již v loňském roce.  U horolezecké stěny nebyl vybrán vhodný prostor k instalaci. Po konzultaci s horolezeckým oddílem, památkáři a oddílem TJ Sokol bylo rozhodnuto, že bude umístěna v prostorách Sokolovny v Rakovníku na pódiu hlavního sálu Sokolovny. Dodání a instalace horolezecké stěny bylo objednáno u společnosti Výškové práce a stavby s.r.o., za cenu 499 234,- Kč včetně DPH.
 

Pronájem Radničního sklípku

Rada města rozhodla opětovně zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 85 m2 (restaurace s příslušenstvím) umístěné v budově č. p. 30, nebytové prostory o výměře 29 m2 (venkovní kuchyně a sklad) umístěné v západní části objektu a venkovní posezení o výměře 110 m2 s tím, že zájemce o pronájem je povinen uvést způsob využití nebytového prostoru, minimální výše nájemného je stanovena na 5 000,- Kč/měsíc z důvodu hospodárného využití nebytových prostor. Záměr bude zveřejňován opakovaně do doby podání nabídky.

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ

V lednu 2021 byla dokončena studie architektonicko provozního řešení vestavby do podkroví 1. ZŠ Rakovník. Předpokládané realizační náklady stavby jsou cca 19,3 mil. Kč bez DPH. Realizace je zatím podmíněná možností čerpání dotace. Na projekt vestavby podkroví 1. ZŠ bychom rádi využili možnosti čerpání dotace obdobně jako v případě projektu Vybudování odborných učeben 2. ZŠ Rakovník.

Rada města tedy rozhodla zahájit zadávací řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník – projektová dokumentace“.
 

Skateboardové hřiště

Již několik let se město potýká s výběrem vhodné lokality pro výstavbu skateboardového hřiště. V současné době byl schválen záměr umístit skatepark v ulici Trávnická v lokalitě za Sokolovnou. Ve výstavbě zde nebrání nově schválený územní plán ani ochranná pásma inženýrských sítí. Toleranci okolí pozitivně vyzkoušela již U rampa, která se však v současné době jeví jako zcela nedostatečná. Dá se předpokládat, že projekt vznikne v letošním roce a vybudování skateparku by bylo zařazeno do rozpočtu roku 2022.

Participativní rozpočet 2021 – výsledek

Do Participativního rozpočtu 2021 byl přihlášen jediný projekt a to „Výsadba lipového stromořadí podél cyklostezky Rakovník – Olešná“. Pravidla však umožňují občanům udělit také nesouhlas s projektem, proto bylo nutné uskutečnit hlasování o realizaci.

Hlasování probíhalo od 8. 3. 2021 do 31. 3. 2021 a zúčastnilo se ho celkem 158 respondentů, z toho byly vyřazeny 4 neplatné odpovědi. Každý respondent měl k dispozici 2 pozitivní hlasy a 1 negativní hlas. Hlasování proběhlo v hlasovacím modulu Survio prostřednictvím elektronického hlasovacího lístku. Jednotliví respondenti byli garanty ověřeni a ztotožněni v informačním systému Radnice - VERA. Projekt získal celkem 286 hlasů pozitivních hlasů, jeho realizace bude garanty projektu předložena na červnovém zasedání zastupitelstva města ke schválení.


Zdroj: Město Rakovník