Zprávy z rakovnické radnice - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 20. květen 2024 | Svátek má Zbyšek

Zpravodajský servis

Zpravodajství

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Zprávy z rakovnické radnice

Společnost

Vybrané zprávy z 13. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 1. 3. 2021 a z 63. schůze rady města, která se konala 3. 3. 2021.

Datum 25. 03. 2021 Autor Rakovnicko

Zprávy z rakovnické radnice

Poskytnutí dotací z rozpočtu města

V rámci Programu pro poskytování dotací města Rakovníka v roce 2021 rozhodlo zastupitelstvo města poskytnout dotaci:

v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví v celkovém objemu 65 000,- Kč
v oblasti kultury v celkovém objemu 475 000,- Kč
na podporu zájmových spolků v celkovém objemu 150 000,- Kč
v oblasti životního prostředí v celkovém objemu 40 000,- Kč 
v oblasti sportu v celkovém objemu 2 851 000,-Kč a 150 000,- Kč podmíněně pro subjekt, který je povinen doložit povinnou přílohu k žádosti.

Pro připomenutí:
V rámci Programu pro poskytování dotací města Rakovníka v roce 2021 rozhodla rada města poskytnout dotaci:

v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví v celkovém objemu 85 000,- Kč
v oblasti kultury v celkovém objemu 525 000,- Kč
na podporu zájmových spolků v celkovém objemu 188 000,- Kč
v oblasti životního prostředí v celkovém objemu 110 000,- Kč 
v oblasti prevence sociálně patologických jevů v celkovém objemu 150 000,- Kč
v oblasti sportu v celkovém objemu 758 500,-Kč

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón


Koncem loňského roku byly podány, v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR, celkem 4 žádosti na zařazení oprav památkově chráněných objektů v roce 2021. Celková výše požadovaných prostředků od Ministerstva kultury ČR pro rok 2021 byla 1 613 tis. Kč. Na základě kvót byla městu Rakovník rozhodnutím Ministerstva kultury přidělena na rok 2021 státní finanční podpora ve výši 400 000,- Kč. Finanční příspěvek byl rozdělen zastupitelstvem města na základě doporučení pracovní skupina k Programu regenerace MPR a MPZ ČR na rok 2021 – 150 000,- Kč získalo město Rakovník a 250 000,- Kč Římskokatolická farnost Rakovník.

Město Rakovník se zaměřilo na budovu č. p. 233 - Samson. V současné době je nezbytné na budově vyměnit konstrukce oken. Okna budou vyrobena klasickou truhlářskou technologií, vnější křídla budou opatřena izolačním dvojsklem, které však nelze hradit z dotačního programu. V názvu akce je uvedena i oprava fasády, ale vzhledem k výši poskytnutých prostředků nebude prováděna a bude o opravu fasády požádáno znovu, na rok 2022.

Římskokatolická farnost Rakovník chce provést obnovu pískovcové dlažby v lodi kostela sv. Bartoloměje. Jedná se o velmi finančně náročnou akci, která již byla zahájena a bude prováděna v několika etapách. Dlažba je ve velmi špatném stavu.
 

Poskytnutí dotace pro Rabasovu galerii


Bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace na tradiční akci Mezinárodní festival komorní hudby a výtvarného umění Heroldův Rakovník 2021. Požadovaná částka byla 190 000,- Kč, v rozpočtu města, schváleném zastupitelstvem města je na tuto akci vyčleněna částka ve výši 120 000,- Kč. V rámci festivalu Heroldův Rakovník bude uspořádáno sedm koncertů a výstava Středočeského sdružení výtvarníků 2021.
 

Rezignace předsedkyně kontrolního výboru


Na základě doručené rezignace Bc. Moniky Tesařové na post předsedkyně kontrolního výboru, zastupitelstvo města zvolilo nového předsedu kontrolního výboru, stal se jím Mgr. Miloslav Blecha.
 

Výjimky z počtu dětí – mateřské školy


Rada města povolila výjimky z počtu dětí ve školním roce 2021/2022 ve třídách mateřských škol zřizovaných městem Rakovník za předpokladu splnění podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dle předložených žádostí ředitelek mateřských škol takto:

Mateřská škola Klicperova Rakovník, Klicperova 1904:
28 dětí - třída A, 28 dětí - třída B, 28 dětí - třída C, 28 dětí - třída D

Mateřská škola V Parku Rakovník, Frant. Diepolta 2249:
26 dětí - 1. třída, 26 dětí – 2. třída

Mateřská škola Šamotka Rakovník, Šamotka 259:
25 dětí – 1. třída, 25 dětí – 2. třída

Mateřská škola Vinohrady Rakovník, Zd. Štěpánka 2232:
25 dětí – 1. třída, 25 dětí – 2. třída, 25 dětí – 3. třída

Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174:
25 dětí – 1. třída, 25 dětí – 2. třída, 25 dětí – 3. třída, 25 dětí – 4. třída

Mateřská škola Průběžná Rakovník, Průběžná 2312:
25 dětí – 1. třída, 25 dětí – 2. třída, 25 dětí – 3. třída, 25 dětí – 4. třída

Zápisy k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 budou probíhat ve všech mateřských školách zřizovaných městem dne 4. 5. 2021. Pokud nebude možné uskutečnit tradiční zápisy z důvodu pandemické situace, proběhne elektronický předzápis. Jeho termín oznámí každá mateřská škola na svých internetových stránkách.
 

Výměna oken – 1. MŠ V Hradbách


Bylo vyhlášeno zadávacího řízení na výměnu oken v 1. MŠ Rakovník. Projektová dokumentace byla vypracována s ohledem na vyjádření Národního památkového ústavu.

Jedná se celkem o výměnu 30 ks okenních otvorů a 1 ks balkonových dveří. Nová okna i balkonové dveře budou vyrobena v přesné replice stávajících výplní otvorů. Jedná se o dřevěná špaletová okna. Současně s výměnou okenních výplní dojde k výměně vnitřních parapetů. Odhadovaná cena je 1 886 947,37 Kč vč. DPH. Akce je plánována od 28. 06. 2021 do 25. 08. 2021. Na úhradu této akce je plánováno použít dar od společnosti Procter&Gamble.
 

Nový vedoucí odboru dopravy


Rada města jmenovala vedoucím odboru dopravy Městského úřadu Rakovník Mgr. Petra Horta s účinností od 1. 5. 2021. Aktuálně působí na odboru dopravy jako referent silničního hospodářství.                                                      


Pro připomenutí:


Úřední hodiny

Po dobu od 8. 3. 2021 do odvolání ve vazbě na nouzový stav se u agend vykonávaných Městským úřadem v Rakovníku stanovuje omezený rozsah úředních hodin takto:
 

pondělí 8:00 - 13:00 hodin

středa 12:00 - 17:00 hodin
 

Výjimka je u agendy občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel vykonávané Městským úřadem v Rakovníku  takto:


pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
 

Poplatky je možné uhradit převodem na účet MěÚ Rakovník. Tel. kontakty: poplatky za komunální odpad (313 259 104), ostatní místní poplatky (313 259 133).

U zadního vchodu do budovy radnice byla umístěna schránka, do které lze vkládat podání, na která nepotřebujete potvrzení z podatelny. MěÚ Rakovník preferuje podání prostřednictvím České pošty nebo elektronicky (e-mail: posta@murako.cz, datová schránka: qb9bqrd).

V rámci obecního živnostenského úřadu apelujeme o preferování telefonických dotazů.

Vzhledem k mimořádným krizovým opatřením žádáme občany, aby omezili osobní návštěvu budov a kanceláří Městského úřadu v Rakovníku ve věci vyřizování záležitostí pouze na nezbytně nutné případy.
 

Participativní rozpočet 2021


Ve dnech 8. 3. 2021 – 31. 3. 2021 bude probíhat hlasování v rámci Participativního rozpočtu 2021.  Vzhledem k současné epidemiologické situaci bude možno hlasovat pouze přes webovou aplikaci na internetových stránkách města Rakovníka.

Přestože byl přihlášen pouze jeden projekt, pravidla vyhrazují radě města právo rozhodnout o případném vyřazení z dalšího procesu takový projekt, který v celkovém součtu (po započtení případných záporných hlasů) získá méně jak 100 hlasů. Hlasovat mohou pouze občané starší 18-ti let a s trvalým pobytem v Rakovníku. Každý hlasující má k dispozici 2 kladné a 1 záporný hlas, které může využít dle svého uvážení.

Distribuce roušek a respirátorů sociálně potřebným


Městský úřad Rakovník distribuuje od pondělí 1. 3. 2021 do vyčerpání zásob chirurgické roušky a respirátory občanům, kteří nemají dostatek finančních prostředků na jejich zakoupení. Tento zdravotnický materiál poskytl stát.

Distribuce potřebným je pouze v následujících termínech:

pondělí          9.00 – 10.00 hod.

středa          13.00 – 14.00 hod.

a to přímo u pracovníků odboru sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence v budově MěÚ Na Sekyře č. p. 166.

Sociální potřebnost a nedostatek finančních prostředků je možné prokázat rozhodnutím (oznámením) o přiznání dávky hmotné nouze, přídavku na dítě a u příjemců důchodových dávek rozhodnutím (oznámením) o přiznání příspěvku na bydlení. Tato rozhodnutí zájemce pouze předloží k nahlédnutí.
 

Vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu dle rozhodnutí hejtmanky


Vzhledem k současným vládním nařízením vydala hejtmanka Středočeského kraje Rozhodnutí o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu.

Zabezpečení vykonávání péče o děti a mládež je nařizováno z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících na území Středočeského kraje, v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR dne 26. 2. 2021, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/, na území České republiky.

 V okresu Rakovník se jedná o tyto subjekty:

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331
Základní škola a mateřská škola Jesenice
Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174
Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského v Novém Strašecí


Zdroj: Město Rakovník