Krátké zprávy z města - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 20. květen 2024 | Svátek má Zbyšek

Zpravodajský servis

Zpravodajství

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Krátké zprávy z města

Společnost

Vybrané zprávy z 57. schůze rady města Rakovník, která se konala 7. 12. 2020.

Datum 12. 12. 2020 Autor Rakovnicko

Krátké zprávy z města

Dar Pečovatelské službě Rakovník

 
Pečovatelská služba Rakovník přijala peněžní dar ve výši 2 108,- Kč od starosty Luďka Štíbra a místostarosty Honzy Šváchy na zajištění dárkových balíčků pro své klienty. Částka byla stanovena dle počtu shromážděných klíčů při pietním aktu 17. listopadu u sochy Sisyfa. Celkem jsme zde našli 1 054 ks klíčů.  
 

Dar pro 1. základní školu Rakovník

 
1. základní škola v Rakovníku přijala peněžní dar ve výši 70 000,- Kč od společnosti AgroZZN, a. s. na nákup interaktivní tabule pro výuku žáků.
 

Nové vybavení chatek na Tyršově koupališti

 
V loňském roce proběhla celková rekonstrukce areálu Tyršova koupaliště v Rakovníku. V rámci rekonstrukce bylo vybudováno nové zázemí celého areálu včetně pergoly, která kromě restaurace nabízí kryté posezení, letní místnost, převlékací kabiny, dřevěná mola, osvětlení přístupové cesty a schodiště ve svahu.
 
Rekonstrukce se nedotkla ubytovacích prostor (chatek), které se postupně opravují. Opravu převážně zajišťuje sám provozovatel Tyršova koupaliště pan Roman Jašek, Město Rakovník pouze dodává potřebný materiál na tyto opravy (barvy, prkna, spojovací materiál, atd.).
 
Ubytovací chatky mají stále původní vybavení. Toto vybavení už pomalu dosluhuje, proto odbor správy majetku navrhnul jejich výměnu a doplnění o vybavení, které zvětší komfort ubytovacích chatek. Jedná se především o výměnu zastaralých z části nefunkčních přímotopů, dodání skříní a chladniček do ubytovacích chatek. Obnova vybavení chatek bude v ceně přibližně 200 tis. Kč.
 

Výměna čerpadel ve strojovně chlazení na Zimním stadionu

 
Zimní stadion Rakovník v srpnu letošního roku začal výrobu ledu pro zajištění letošní sezóny. Po dvou měsících provozu ledování došlo k úniku chladiva (solanky) z jednoho ze dvou čerpadel, které zajišťují přenos chladiva ze strojovny chlazení do prostor pod ledovou plochu.
 
Odbor správy majetku oslovil firmu KONOPÁSEK s.r.o. o přetěsnění čerpadla, po jeho rozebrání byla zjištěna větší závada, než byl původně předpoklad. Jedná se o závadu spočívající v opotřebení oběžného kola, zadního víka a hřídele. Samotná oprava dosahuje ceny nového čerpadla.
 
Vzhledem k tomu, že ve strojovně chlazení jsou tyto čerpadla dvě, přibližně stejného stáří víc jak 10 let, je předpoklad, že druhé čerpadlo bude ve stejném stavu jako čerpadlo rozebrané, tak rada města rozhodla o výměně obou čerpadel za cenu 246 634,- Kč vč. DPH.
 

Rekonstrukce Sportovní haly v Rakovníku

 
Rada města projednala navržené varianty řešení rekonstrukce Sportovní haly v Rakovníku, včetně výstavby nové sportovní haly v různých lokalitách. Pověřila oddělení rozvoje města a investic zahájením přípravy podkladů pro rekonstrukci současné sportovní haly včetně výstavby nové haly v rámci stávající lokality na nábř. Dr. Beneše.         
 

Časový plán konání zasedání zastupitelstva města

 
Zasedání zastupitelstva města se v 1. pololetí roku 2021 bude konat ve dnech 1. 3. 2021 a 7. 6. 2021. Předpokládá se ještě svolání mimořádného zasedání zastupitelstva během měsíce ledna z důvodu nutnosti schválit nový územní plán.
 

Změna jednacího řádu zastupitelstva města

 
Došlo ke změně v jednacím řádu zastupitelstva města. Jedná se o zveřejňování rozšířenější verze programu zasedání zastupitelstva města. Hlavním cílem je lepší informovanost veřejnosti o věcech, které se budou na zasedání zastupitelstva města projednávat.
 

Snížení neinvestičního příspěvku Pečovatelské službě Rakovník

 
Pečovatelská služba Rakovník přijala další dotaci v rámci kompenzace na financování zvýšených nákladů v rámci pandemie Covid-19. Na základě této skutečnosti snížilo zastupitelstvo města neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Pečovatelská služba o 157 659,- Kč.
 

Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz Kulturního centra Rakovník

 
S ohledem na opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a v souvislosti s pandemií Covid-19, která zastavila provoz kulturních zařízení v České republice, není Kulturní centrum Rakovník schopno pokrýt běžné provozní náklady ze schváleného rozpočtu na rok 2020. Zastupitelstvo města tedy rozhodlo o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz o částku 500 tis. Kč, která bude vynaložena na zajištění chodu budov a plnění závazků vůči dodavatelům.
 

Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 3/2020

 
Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v navrhovaném znění. OZV se vydává z důvodu rozšíření zpoplatněného veřejného prostranství, ze kterého bude vybírán místní poplatek. Jsou zde nově zahrnuty ulice Janouškova a Vodárna a plocha v blízkosti supermarketu Kaufland. Byla provedena úprava i po formální stránce.            
 

Zrušení Fondu rozvoje bydlení města Rakovníka

 
Fond rozvoje bydlení města Rakovníka byl vytvořen v roce 1994. Zdrojem FRB byla zpočátku státní dotace poskytnutá na dobu 10 let na modernizaci a opravy bytového fondu na území města Rakovníka. Finanční prostředky ve výši 5,3 mil. Kč byly městu poskytnuty Ministerstvem financí ČR v roce 1994 a zpět byly navráceny v roce 2004. V roce 2004 zastupitelstvo města vydalo Zásady pro používání Fondu rozvoje bydlení města Rakovníka, který dále sloužil k poskytování účelových půjček na opravy a modernizaci obytných domů a jejich staveb na území města Rakovníka. Zdrojem FRB od roku 2004 byly finanční prostředky z rozpočtu města, splátky a úroky z půjček. Prostředky FRB byly využívány výhradně k poskytování půjček na zvelebení obytných budov a jejich staveb na území města Rakovníka. Za dobu trvání FRB bylo poskytnuto 372 půjček v celkové výši 40 009 266,00 Kč.  
 
Novelou zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelských úvěrech mohou obce poskytovat úvěry z fondů rozvoje bydlení pouze za předpokladu, že poskytovaný úvěr je úročen zápůjční úrokovou sazbou nižší, než je na trhu obvyklé. Vzhledem ke skutečnosti, že půjčky jsou poskytovány celou řadou bankovních i nebankovních institucí za různé, mnohdy individuální sazby, je obtížné této podmínce dostát při zachování únosné míry rentability. Z tohoto důvodu nebylo možné podmínkám výše uvedeného zákona vyhovět a půjčky z FRB nejsou od roku 2017 poskytovány.
 
S ohledem na výše uvedené se zastupitelstvo města rozhodlo Fond rozvoje bydlení k datu 31. 12. 2020 zrušit a zůstatek fondu zapojit v roce 2021 do rozpočtu města.
 

Schválení rozpočtu města Rakovníka na rok 2021

 
V příštím roce budeme hospodařit se schodkovým rozpočtem. Příjmy by měly činit zhruba 330 milionů, výdaje 445 milionů korun. Schodek bude pokrytý z úspor města z minulých let, ze zůstatku fondu rozvoje bydlení a rovněž čerpáním úvěru na výstavbu víceúčelového studijního a společenského centra.
 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Cyklostezka Kněževes – Rakovník“

 
Na základě výzvy Státního fondu dopravní infrastruktury lze podat žádost o příspěvek pro rok 2021 na financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2021. Výše příspěvku je maximálně 85 % z celkových uznatelných nákladů.
 
Vzhledem k tomu, že cyklostezka vede přes více katastrálních území více obcí (Kněževes, Rakovník, Olešná, Senomaty), je nutné k žádosti doložit smlouvu o spolupráci mezi těmito obcemi. Důvodem je skutečnost, že nově vybudovaná komunikace náleží ze zákona obci, na jejímž katastrálním území se nachází. Ve smlouvě o spolupráci je nutné upravit především majetkové vypořádání, kdy po dobu 5 let bude cyklostezka v majetku žadatele – obce Kněževes.
 
Město Rakovník se ve smlouvě zavazuje k zajištění spolupráce a koordinace při zajišťování činnosti souvisejících s realizací akce, k součinnosti při umožnění stavby cyklostezky vedoucí v katastrálním území města Rakovník a následné převedení do vlastnictví Městyse Kněževsi po kolaudaci akce.
 
Předpokládaná hodnota stavby podle rozpočtu projektanta na část na k. ú. Rakovník, Olešná a  Senomaty je 4,5 mil. Kč vč. DPH.
 
 

Investiční projekty na rok 2021

 
Zastupitelstvo města schválilo:
 
1. fyzickou realizaci projektů zahájených v roce 2020 a jejich dofinancování v roce 2021 a letech následujících:
 
Víceúčelové studijní a společenské centrum
Rekonstrukce části ulice Průběžná
Rekonstrukce ul. Malinovského, Rejčkova, Rubínova, Burianova
Úprava prostoru u letního kina, oprava vstupu
Oprava fasády 1. ZŠ – Omáčkovna
Výměna oken Sokolovna
 
2. v případě volných prostředků v rozpočtu města fyzickou realizaci připravených investičních projektů a schvaluje jejich financování v roce 2021, případně letech následujících:
 
Park&Ride u vlakového nádraží
ul. Bratří Burianů + Hlavačovská dokončení + Koubkova spojka
Zimní stadion – rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
Most č. 17 Pod Papírnou
Most č. 18 u Kohoutova mlýna
Dopravní řešení ulice Spalova
Modernizace MKDS Rakovník
A zároveň vzalo na vědomí seznam:
 
1. investičních projektů, které se připravují k realizaci v letech následujících:
 
Městský stadion – rekonstrukce tribuny
Regenerace MPZ V – ul. Palackého
most č. 16 (Benešovy rámy-Hradcův mlýn), most č. 3 (u ČOV)
Využití podkroví 1. ZŠ
Sportovní hala
 
2. investičních projektů, u kterých je vydáno pravomocné stavební povolení, a jsou připraveny k realizaci:
 
most č. 5 (chodník na mostě přes Černý potok – Valeo)
Nábř. Dr. Beneše – parkování u Zimního stadionu
V Lukách - Lužní ulice
Cyklostezka Rakovník – Kněževes – I. etapa a propojení
Sokolovna – celková obnova
Obnova Čermákových sadů
Radnice – přístavba archivu
Kanalizační sběrač - Zátiší Bulovna - ČOV Rakovník
Komunikace ke kynologickému cvičišti – I. etapa
Sídliště Bendovka – řešení komunikací
Botanická zahrada - řešení odvodnění
 
3. dalších investičních projektů:
 
Rekonstrukce prostranství před nádražím
Vodohospodářská studie, odvedení povrchových vod z lokality Zátiší
Řešení kapacit školní družiny 1. a 2. ZŠ Rakovník
Rozšíření šaten 2. ZŠ
Úprava prostranství v ul. Nádražní (Poliklinika)
Snížení energetické náročnosti MŠ Šamotka, Snížení energetické náročnosti DDM Rakovník
Budova Palečku
Regenerace panelového sídliště V Lukách
Městská tržnice
Rekonstrukce dopravního hřiště
Nové architektonické řešení Husova náměstí včetně rekonstrukce inženýrských sítí
Skateboardové hřiště, po nalezení vhodné lokality
Medová
Rekonstrukce ul. Levého, U Hřbitova, Kokrdovská
Rekonstrukce ul. Wintrova, Žlutického, Jiráskova, Komenského náměstí – dokončení, Zahradní, Nábřeží TGM mezi ul. Trojanovou a Nádražní, příjezdová komunikace ke sběrnému dvoru, Alešova, rekonstrukce komunikace Šamotka
Rozhledna
Provozní budova hřbitova v Rakovníku
Měřící stanice kvality ovzduší
Vybudování bezbariérové přístupové trasy po dvou lávkách přes Lišanskou ulici a lesopark Jamka
Zřízení nové autobusové zastávky Dukelských hrdinů
Sídliště U Křížku
Rekonstrukce Tyršova koupaliště – výstavba hlediště, kabinek, dokončení
 

Příspěvky na provoz sportovišť pro rok 2021

 
Na zasedání zastupitelstva města byly schváleny příspěvky na provoz sportovišť pro rok 2021. Příspěvek se může dle podmínek smlouvy čerpat pouze na údržbu a drobné opravy, dále pak je stanoven limit mzdových prostředků, které lze z příspěvku hradit a administrativní činnosti (telefony, internet, účetnictví). Nesmí být využit pro potřeby či věci spojené se samotnou činností sportovního klubu.
 
TJ TATRAN Rakovník, z. s. - příspěvek na provoz sportovního areálu „Šamotka“ ve výši 900 000,- Kč
SK Rakovník, z. s. a HC 1972 RAKOVNÍK, z. s. – příspěvek na provoz areálu „Městského stadionu“ a „Stadionu Zátiší“, ve výši 1 500 000,- Kč
HC Rakovník, z. s. - příspěvek na provoz areálu „Zimního stadionu“ ve výši 1 850 000,- Kč
HVS Rakovník, z. s. – příspěvek na provoz areálu „Hokejbalového hřiště“ ve výši 150 000,- Kč
GOLFCLUB 85 Rakovník, z. s. - příspěvek na provoz areálu „Minigolfového hřiště“ ve výši 45 000,- Kč                                          
 

Avíza

 

Soutěž o nejkrásněji nazdobený stromeček

 
Další ročník soutěže pro děti mateřských a žáky 1. stupně základních škol v Rakovníku „O nejkrásněji nazdobený vánoční stromeček“ je tady. Každá škola obdržela jeden označený vánoční stromeček od Městských lesů Rakovník, které jsou vyzdobené vystaveny před budovou radnice na Husově náměstí a o tom, která ze škol nebo školek vyhraje, rozhodnete vy!
 
Hlasování probíhá formou ankety na webu města- aktualne/ankety/. Hlasovat se může od 11. 12. do 16. 12. 2020!
 
 
Knihovna - roubenka Lechnýřovna
 
od 26. 11. 2020 – Jiné Vánoce v roubence (inspirační a prodejní výstava)
14.12. - 18. 12. 2020 – Jiná pohoda v roubence – adventní řemeslný trh na dvorku roubenky
 
Knihovna – náměstí
 
Adventní svícení - 15. prosince 2020 od 15 do 18 hodin - umístění adventního svícnu přání a vzpomínek na Husovo náměstí. Dáme lidem možnost zapálit si už tradičně svoji svíčku na velkém svícnu. Vše při dodržování aktuálního nařízení.
 
Muzeum TGM
 
Betlémy z papíru - od 8. 12. 2020 do 17. 1. 2021 (výstava betlémů ze soukromé sbírky Ing. Tomáše Kapsy a ze sbírek Muzea T. G. M. Rakovník)
 
Muzeum - Galerie Samson Cafeé
 
Vánoční nadělování - od 25. 11. 2020 do 8. 1. 2021 (autorská prodejní výstava)
 
 
Zdroj: Město Rakovník