Krátké zprávy z města - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 25. listopad 2020 | Svátek má Kateřina

Aktuální uzavírky

| Přehled uzavírek na Rakovnicku najdete v tomto článku

Zpravodajství

Zpravodajský servis

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Krátké zprávy z města

Společnost

Rakovník / Vybrané zprávy ze 47. schůze rady města, která se konala 8. 7. 2020.

Datum 24. 07. 2020 Autor Rakovnicko

Krátké zprávy z města

Zahájení veřejné zakázky „Rozšíření Městského kamerového dohledového systému Rakovník“

Na konci května jsme informovali o získání dotace na nové kamerové body na Sokolovně v Rakovníku, Tyršova 733. Rada města nyní rozhodla zahájit dílčí veřejnou zakázku „Rozšíření Městského kamerového dohledového systému Rakovník“ v dynamickém nákupním systému.

Předpokládaná doba dodání kamer je srpen – říjen 2020.

V rámci Programu prevence kriminality 2020 Ministerstva vnitra ČR bylo městu na vybudování nových kamerových bodů v této lokalitě schváleno poskytnutí dotace ve výši 350 000,- Kč. Celkové náklady projektu jsou odhadovány na částku 458 590,- Kč vč. DPH. Město dofinancuje částku ve výši zhruba 24 % z celkových nákladů.


Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výměna oken Sokolovny Rakovník – závěrečná etapa“

Rada města Rakovník rozhodla dne 3. 6. 2020 na své 45. schůzi zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna oken Sokolovny Rakovník – závěrečná etapa“. Městu byla v tomto termínu doručena 1 nabídka. Protože nabídka obsahovala velký rozsah chyb (neobsahovala oceněný výkaz výměr, obsahovala chybný výpočet DPH. Místo 21% DPH byla uvedena částka ve výši 15% DPH), doporučila komise tuto nabídku neakceptovat. Rada města na základě výše uvedených informací tuto veřejnou zakázku zrušila a opětovně zahájila.

Poskytnutí finančních prostředků formou dotace v rámci Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích v roce 2019 

Dne 26. 6. 2020 obdrželo Město Rakovník oznámení o poskytnutí finančních prostředků formou dotace v rámci Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích v roce 2019 na území České republiky ve výši 6 mil. Kč. Poskytovatel dotace Státní fond podpory investic požaduje před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace doložit mimo jiné smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby. Z tohoto důvodu musíme zahájit v co nejbližším termínu zadávací řízení.

Pro urychlení výběru administrátora zakázky byl napřímo osloven Mgr. Ing. Hebký, advokátní kancelář, který pro město již zajistil mnoho zadávacích řízení, nyní s ním rada města uzavřela smlouvu na zajištění přípravy a průběhu zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby „Regenerace sídliště Zátiší v Rakovníku – I. etapa“ za cenu 23 000,00 Kč bez DPH.


Příslib finančních prostředků formou dotace v rámci programu Podpory obcí nad 10 000 obyvatel

Město Rakovník získalo příslib dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, v rámci programu Podpory obcí nad 10 000 obyvatel, dotační titul Podpora obnovy místních komunikací ve výši 6 922 975,- Kč. Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace budou požadovány k doručení do 3 měsíců od vydání Registrace akce, tj. do 30. září 2020. Nejzazší termín ukončení realizace akce je do 31. října 2021. Z tohoto důvodu musíme zahájit v co nejbližším termínu zadávací řízení.

Pro urychlení výběru administrátora zakázky byl napřímo osloven Mgr. Ing. Hebký, advokátní kancelář, který pro město již zajistil mnoho zadávacích řízení, nyní s ním rada města uzavřela smlouvu na zajištění přípravy a průběhu zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby „Obnova místních komunikací ul. Malinovského, Rubínova, Rejčkova a Burianova“, za cenu 23 000,00 Kč bez DPH

Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu „Kolna a skleník na pozemku s Pečovatelskou službou“

Rada města uzavřela smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Kolna a skleník na pozemku s pečovatelskou službou“ se společností B + P Hájek stavba s.r.o., Rakovník, za cenu 942 048,02 Kč včetně DPH. Předpokládaná doba zahájení stavebních prací je od 1. 8. 2020, dokončení dle smlouvy o dílo nejpozději do 15. 12. 2020.

Výsledek zadávacího řízení na opravu zárubní zdi u kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s Ladislavem Humpálem, Rakovník, který opravu zárubní zdi u kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku provede za cenu 2 265 145,68 Kč vč. DPH. Vzhledem ke složitosti stavebních prací byl u Ing. Otakara Hrdličky, Kladno, objednán autorský dozor na tuto opravu za cenu 25 000,- Kč (není plátce DPH). Zahájení prací je dle smlouvy od 1. 8. 2020 a dokončení do 14. 12. 2020.

Zahájení zadávacího řízení na rekonstrukci chodníků a vozovky v ulici Hwiezdoslavova

V ulici Hwiezdoslavova probíhá v letošním roce rekonstrukce inženýrských sítí. Jedná se o rekonstrukci plynovodu a přípojek, veřejného osvětlení, vodovodu a přípojek a kanalizace. Poté přistoupí Město Rakovník, za finanční spoluúčasti Innogy, k rekonstrukci povrchů. V tuto chvíli je třeba vypsat a vyvěsit zadávací řízení.

Rada města tedy rozhodla vypsat zadávací řízení k podání nabídek na rekonstrukci chodníků a vozovky v ulici Hwiezdoslavova v rozsahu dle projektové dokumentace Ateliéru Kprojekt s. r. o., č. A20/30.

Část ulice Hwiezdoslavova je již zrekonstruována a nyní se bude pokračovat s druhou částí od ul. Václavské směrem k ul. Kotkova. Projekční cena byla spočítána na 5,4 mil.

Celková délka ulice, která bude rekonstruována je 336 bm. V části od ulice Václavské po křižovatku s ulicí Křikavova, bude chodník vybudován pouze po jedné straně a na straně druhé bude zachován pás zeleně. V druhé části od křižovatky s ulicí Křikavova po ulici Kotkova bude po jedné straně chodník a na straně druhé bude vybudován parkovací pás. Zelený ostrůvek na křižovatce s ulicí Křikavova bude zachován. Chodníky jsou samozřejmě navrženy s bezbariérovým přístupem. Zahájení stavby je naplánováno na 15. 8. 2020 a ukončení do 30. 11. 2020.

Výsledek záměru prodeje pozemků a budovy „okálu u Bartoňského rybníka“


Záměr prodeje „okálu u Bartoňského rybníka“ byl zveřejňován opakovaně a naposledy od 21. 5. 2020 s tím, že zájemci mohli podávat nabídky do 30. 6. 2020. V daném termínu byla doručena jedna nabídka, která splnila podmínky záměru. Se zájemcem jednal odbor správy majetku přes dva měsíce a zjišťovali se možnosti budoucího využití. Zájemce byl tedy informován jak o stavu objektu, tak o možnostech využití. Vzhledem k tomu, že pro areál nemáme žádný investiční záměr a budova stále více chátrá, doporučuje rada města zastupitelstvu města prodat dotčené nemovité věci za kupní cenu 2 405 000,- Kč.

Darovací smlouvy na keramické obkladové materiály

 
Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu s LASSELSBERGER, s.r.o., Plzeň, jejímž předmětem je věcný dar – poskytnutí keramických obkladových materiálů v celkové hodnotě 30 996,33 Kč vč. DPH. Materiál bude použit na již schválené rekonstrukce, konkrétně chodby v MŠ Šamotka, dětské šatny a kuchyňky v MŠ V Lukách a dvou kuchyněk v MŠ Průběžná. Spolupráce se společností LASSELSBERGER je pro město velmi přínosná, v letech 2016-2019, dosahuje částka na darovaný materiál 564 000,- Kč.  


Zdroj: Město Rakovník