Novinky z rakovnické radnice - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 18. leden 2022 | Svátek má Vladislav

Aktuální uzavírky

| Přehled uzavírek na Rakovnicku najdete v tomto článku

Zpravodajství

Zpravodajský servis

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Novinky z rakovnické radnice

Společnost

Rakovník / 43. a 44. novinky ze zasedání zastupitelstva rakovnické radnice.

Datum 13. 08. 2012 Autor Rakovnicko

Novinky z rakovnické radnice
Oprava Sokolovny Rakovník
Zadávací řízení na zakázku malého rozsahu  (výměna výplní otvorů fasád) bylo opětovně vypsáno dne 25. 7. 2012 s termínem podání nabídek do 3. 8. 2012. Během této doby byla na Městský úřad Rakovník doručena 1 nabídka, která splnila požadavky specifikované v zadávacím řízení. Rada města tedy rozhodla po schválení rozpočtového krytí zastupitelstvem města uzavřít smlouvu o dílo se společností MAO a. s., Kladno za cenu 3 594 865,- Kč včetně DPH. Na výše uvedenou investiční akci obdrželo město dotaci z Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje pro rok 2012 ve výši 1 468 000,- Kč.
 
Rekonstrukce vnitrobloku Čs. legií – Palackého
Zjednodušené podlimitní řízení pro rekonstrukci vnitrobloku Čs. legií – Palackého bylo zveřejněno dne 8. 6. 2012 na Profilu zadavatele a zároveň bylo obesláno 5 společností s Výzvou k podání nabídek a prokázání kvalifikace. Zájemci měli nabídky dodat na Městský úřad v Rakovníku do 25. 6. 2012 do 12:00 hodin. V daném termínu město obdrželo 10 nabídek. Na základě hodnocení nabídek si hodnotící komise vyžádala u 2 společností písemné vysvětlení nejasné nabídky a zároveň i písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Ani jedna společnost odpovědi na hodnotící komisí vyžádané informace neodpověděla, takže byly tyto 2 společnosti vyloučeny z účasti v zadávacím řízení. Komise tedy po uplynutí námitkového období hodnotila 8 nabídek.
Rada města na základě vyhodnocení nabídek hodnotící komisí rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se společností VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, s. r. o., Teplice za celkovou cenu 7 615 487,- Kč včetně DPH.
Město Rakovník získalo na rekonstrukci vnitrobloku dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, programu Podpora bydlení, podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť, a to v celkové výši 4 000 000,- Kč.
Technický dozor investora a koordinátora BOZP na výše zmíněný projekt bude zajišťovat pan Ing. Karel Endyš.
 
Poskytnutí finančního příspěvku na výměnu oken zimního stadionu v Rakovníku
Výměna oken v areálu Zimního stadionu v Rakovníku je nutná z důvodu špatného stavu a budoucí úspory energií. Stávající okna a dveře jsou ve špatném stavu z důvodu opotřebovanosti, protože jsou původní z roku 1978.
TJ HC Rakovník požádalo Český svaz ledního hokeje o finanční dotaci na výměnu oken a dveří v areálu Zimního stadionu Rakovník a byla mu přiznána částka 150 400,- Kč (s minimální spoluúčastí 30 % z celkové částky).
Na základě požadavků získání dotace od ČSLH provedlo TJ HC zadávací řízení na výměnu oken a dveří, kterého se zúčastnilo 5 firem a nejlevnější nabídku dodala společnost KALIBRA NOVA, s. r. o., Otovice u Karlových Varů za celkovou cenu 465 016,- Kč vč. DPH.
Vzhledem k současnému nedostatku finančních prostředků v rozpočtu nemůže město dofinancovat celou výše uvedenou částku, a proto bude provedena pouze výměna oken za celkovou částku 322 757,- Kč vč. DPH. Rada města tedy doporučuje zastupitelstvu poskytnout finanční příspěvek na výměnu oken ve výši 172 357,- Kč s tím, že zbývající částka 150 400,- Kč bude proplacena prostřednictvím dotace od Českého svazu ledního hokeje. Výměna dveří bude provedena pravděpodobně později objednávkou ze strany města.
 
 
Uzavírka komunikace do Huřvin
Vzhledem k rekonstrukci komunikace Rakovník – Huřviny bude od 30. 7. 2012 do 15. 11. 2012 výše zmíněná komunikace uzavřena. Před zahájením uzavírky byly zhotovitelem upraveny účelové komunikace, a to od okružní křižovatky v ul. Plzeňská a od provozovny Českomoravského betonu k sídlu společnosti Froněk, s. r. o., tak, aby tyto komunikace mohly být využívány jako alternativní objízdné trati pro obyvatele a podnikatelské subjekty dotčené uzavírkou.
 
Zvýšení kapacity školní družiny 1. ZŠ
Rada města na základě žádosti ředitele 1. ZŠ Rakovník schválila navýšení kapacity školní družiny o 15 žáků s účinností od nového školního roku 2012/2013.
V současné době má školní družina kapacitu 75 žáků a nepostačuje zájmu rodičů. Ve školním roce 2012/2013 bude v prvním a druhém ročníku umístěno cca 80 žáků, u nichž většina rodičů projevila zájem o zařazení dítěte do školní družiny. Zájem projevili také rodiče žáků z 3. – 5. ročníku.
 
Dar MŠ V Lukách
Rada města souhlasila s přijetím účelově určeného peněžního daru ve výši 10 000,- Kč od firmy Radek Ulrich, Rakovník. Dar bude použit na nákup sportovního vybavení pro mateřskou školu.
 
Dar MŠ Průběžná
Rada města souhlasila s přijetím účelově určeného peněžního daru ve výši 40 000,- Kč od společnosti Procter & Gamble – Rakona, s. r. o., Rakovník. Dar bude použit na pokrytí nákladů na vybavení školní zahrady.
 
Příspěvek Leteckomodelářskému klubu
Na základě žádosti Leteckomodelářského klubu 268 Rakovník, která byla na Odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu doručena dne 11. 7. 2012, rozhodla Rada města poskytnout mimořádnou finanční podporu ve výši 9000,- Kč akci Model Air Show 2012, která se uskuteční ve dnech 18. a 19. srpna 2012. Finanční příspěvek by měl být použit na pokrytí nákladů na sociální zázemí pro diváky i účinkující.
Leteckomodelářský klub obdržel v letošním roce již finanční příspěvek v celkové výši 20 000,- Kč (mimo výše zmíněný příspěvek).
 
Příspěvěk Golfclubu
Odboru školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu byla dne 26. 6. 2012 doručena žádost GOLFCLUBU 85 Rakovník, o. s. o finanční příspěvek na podporu účasti členů klubu na Mistrovství Evropy dospělých v minigolfu, které se uskuteční v Portugalsku, účast členů klubu na Mistrovství Evropy seniorů v Belgii a na Mistrovství Evropy juniorů v Německu.
Rada města žádosti vyhověla a poskytla GOLFCLUBU 85 finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč.
 
Příspěvek TJ HC
Odboru školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu byla dne 11. 7. 2012 doručena žádost Tělovýchovné jednoty HC Rakovník o mimořádný finanční příspěvek na činnost in-line klubu ve výši 5 000,- Kč. Rada města žádosti vyhověla na základě doporučení sportovní komise.
 
Příspěvek Aeroclub Rakovník
Odboru školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu byla dne 21. 5. 2012 doručena žádost Aeroklubu Rakovník, o. s. o finanční příspěvek na pořádání Mistrovství České republiky v letecké rally 2012 na letišti v Rakovníku, které se uskuteční ve dnech 10. – 12. 8. 2012. Rada města žádosti na základě doporučení sportovní komise vyhověla a Aeroklubu poskytla finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč.
 
Rekonstrukce WC v historické části Domu osvěty
Rada města rozhodla na základě návrhu Odboru správy majetku vypsat po vypracování projektové dokumentace zadávací řízení k podání nabídky na rekonstrukci WC v historické části Domu osvěty. Projektovou dokumentaci v současné době zpracovává Ing. Karel Endyš.
V současné době se v historické části Domu osvěty nachází jedno sociální zařízení v přízemí objektu. Stávající sociální zařízení je ve velmi špatném technickém stavu, proto je třeba provést jeho celkovou rekonstrukci. V druhém nadzemním poschodí se nenachází sociální zařízení žádné. Vzhledem k budoucímu využití nebytových prostorů je třeba zřídit sociální zařízení i v tomto patře z důvodu případného rozdělení jednotlivých pater mezi odlišné nájemníky. Dále vzhledem k počtu místností s možností využití na kanceláře popřípadě jiné činnosti, je třeba zvýšit komfort a hygienické prostředí historické části Domu osvěty.
Dle odhadu by rekonstrukce neměla překročit částku 500 000,- Kč vč. DPH.
 
Rekonstrukce bytu č. 3 v ulici S. K. Neumanna 1508
Na základě návrhu Odboru správy majetku MěÚ rozhodla Rada města vypsat zadávací řízení k podání nabídky na rekonstrukci bytové jednotky č. 3 v ulici S. K. Neumanna 1508 v Rakovníku.
Při rekonstrukci bytu bude provedena kompletní výměna kuchyňské linky včetně spotřebičů, budou provedeny nové rozvody vody, obložení koupelny a výměny sanitárního zařízení. Dojde také k opravám stávajících omítek včetně nové výmalby a výměny PVC.
Byt má výměru 32,80 m2 a po rekonstrukci bude k dispozici pro zájemce o pronájem.
 
Nebytové prostory Klicperova ul. – Paleček
V červnu proběhla za účasti zástupce Junáku – svazu skautů a skautek ČR, střediska Stopa Rakovník, pana Ladislava Seinera, kontrola plnění účelu nájemní smlouvy ze dne 30. 9. 1991, kterou město pronajímalo Junáku nebytové prostory v objektu bez čp./če. v Klicperově ulici. Dle současné legislativy není možné pronajímat objekty bezplatně, případně za korunu a pro tyto účely je nutné uzavřít smlouvu o výpůjčku. Vzhledem k poklesu členské základny však Junák o tyto prostory, které využíval především jako sklad, nemá již zájem.
O výše uvedené prostory projevilo zájem mateřské centrum Paleček, o. s. Před dalším užíváním bude nutné provést rekonstrukci (zejména opravy části podlahy u WC, instalace průtokového ohřívače, opravy osvětlení a opravy vstupních dveří).
 
Pronájem bytu č. 9 v ul. Otýlie Beníškové 2532
Na základě žádosti současného nájemce rozhodla Rada města přistoupit na ukončení nájemní smlouvy k 31. 8. 2012 a současně zveřejnit záměr výše uvedený byt pronajmout. Podlahová plocha bytu je 51,59 m2, minimální stanovené měsíční nájemné je 2167,- Kč.
 
 
Škody na majetku po dešti 20. 6. 2012
Rada města vzala na vědomí zprávu o škodách na majetku způsobených deštěm v noci z 20. na 21. 6. 2012.
 
Městská zeleň trávníky v parku Na Sekyře 157 440,- Kč
 
ul. Ottova – doplnění kačírku + dosadba keřů do záhonů, Na Sekyře – doplnění štěpky, odstranění naplavenin, prokypření 24 480,- Kč
 
trávník před 1. ZŠ 15 600,- Kč
 
topol po zásahu bleskem Čermákovy sady 22 446,- Kč
 
odstranění závad po bouřce (vyvrácený jalovec – Komenského nám., oprava záhonu u Billy, oprava vyplaveného záhonu keřů podél schodů – ul. Alšova, oprava poškozeného záhonu růží Vrchlického nám., oprava ukotvení vykloněných akátů schody ul. Lišanská  19 620,- Kč
 
 
Komunikace:
-oprava chodníku – ul. Plzeňská                                            22 523,84 Kč
-pokládka živice – ul. Plzeňská                                            115 444,80 Kč
-pokládka živice – nábř. Dr. Beneše                                         8 517,60 Kč
-oprava zábradlí – Plzeňská                                                     8 266,90 Kč
-oprava chodníku Fr.Diepolta                                                    854,50 Kč
-úklid po záplavových deštích                                              107 652,59 Kč
-výměna poškozených bahenních košů                                   10 965,42 Kč
-chodník MOA                                                                   183 138,00 Kč
-úklid + likvidace odpadu Kom. náměstí, Čermák. sady        26 691,17 Kč
-chodník Bezděkov x Omáčkova cca 30 bm -     31 068 Kč                         
-MK na západní straně Komenského nám. od ul. Jiráskovy k Malinovského ul. - nutné vybudovat v plném rozsahu novou vozovku i chodníky - nabídka   2 283 663,72 Kč
-Kropáčkova - nabídka                                                        705 567,40 Kč
-svah Plzeňská
- zasypání svahu T. G. Masaryka (u býv. IPB)                       10 965,42 Kč
-oprava chodníku Wintrova                                                     3 002,51 Kč
- oprava cesty – Sklenářova                                                    1 695,73 Kč
-oprava cesty – Zahradní                                                         7 039,58 Kč
- výměna poškozených dešťových vpustí                               10 965,42 Kč
 
Poškození veřejného osvětlení bleskem - ul. Zdeňka Štěpánka 5 000,00 Kč
 
Školská zařízení poškození střešních krytin
-MŠ – Klicperova                                                                12 000,00 Kč
-1. ZŠ – tělocvična                                                                 6 600,00 Kč
-1. ZŠ                                                                                    8 500,00 Kč
- Čištění kanalizace v Jeslí                                                       2 305,00 Kč
- vytopená tělocvična 3. ZŠ
            Varianta A - odvětrání následné doplnění palubovky kompletní sbroušení provedení nátěrů a opětovné nalajnování sportovišť                              cca 450 000,00 Kč
Varianta B - odstranění mokrého roštu položení nové palubovky provedení nátěrů a opětovné
nalajnování sportovišť                                      cca 1 600 000,00 Kč
 
Byty a nebytové prostory poškození střešní krytiny
-Smuteční obřadní síň                                                        4 920,00 Kč
-Radnice                                                                         22 039,00 Kč
-  Ot. Beníškové 2531                                                         3.900,00 Kč
Ve všech výše uvedených objektech bude nutné provést také malířské práce, které budou muset být provedeny také v 1 bytě a sklepních prostorách S. K. Neumanna 1508
 
Další škody
Poškozený městský kamerový systém                                    55 000,00 Kč
Fotbalový trávník na SK                                                        19 680,00 Kč
Úklid po záplavách                                                              134 343,76 Kč
Oprava palisád – Ottova                                                         2 168,54 Kč
Oprava břehu – Plzeňská                                                         4 765,57 Kč
 
 
Pronájem nebytového prostoru v budově Městského plaveckého bazénu Rakovník
Dne 3. 7. 2012 byl Odborem správy majetku MěÚ zveřejněn záměr pronájmu nebytových prostor v budově plaveckého bazénu v Rakovníku o výměře 48,8 m2 (tělocvična) včetně nebytového prostoru o výměře 16 m2 (šatna) a WC o výměře 6,8 m2. Na základě tohoto záměru oslovily ředitele městského plaveckého bazénu dva subjekty.
Rada města rozhodla zmíněné prostory pronajmout Yacht clubu ARCHER o.s. za účelem provozování posilovny pro sportovní přípravu na jachtingové závody za měsíční nájemné 3500 Kč/měsíčně včetně energií.
 
Rekonstrukce bytu č. 10 v Nádražní ul. 4
Rada města rozhodla po vypracování projektové dokumentace vypsat zadávací řízení na rekonstrukci bytové jednotky č. 10 v Nádražní ul. 4 v Rakovníku tak, aby mohla být tato bytová jednotka dále pronajímána.
 
Petice týkající se stravování v MŠ
Rada města vzala na vědomí petici, jejímž obsahem je nesouhlas se zrušením školních kuchyní v mateřských školách v Rakovníku a nesouhlas s dodávkami jídel pro předškolní děti zajišťovanými externím dodavatelem, a konstatovala, že orgány města Rakovníka nečinily a nečiní žádné úkony vedoucí ke skutečnostem uvedeným v petici.
Rada města současně uložila komisi pro výchovu a vzdělávání ve spolupráci s ředitelkami mateřských škol vyhodnotit nabídku Scolarest – zařízení školního stravování na rozšíření spolupráce spočívající v zajištění celodenního stravování pro mateřské školy a závěry předložit radě města v termínu do 30. 9. 2012.
Petice byla k rukám starosty města doručena na 12. zasedání zastupitelstva města. Dle petičních archů podepsalo petici 1298 osob na 90 arších.
V rámci bližší analýzy bylo zjištěno, že veškeré formální náležitosti (tzn. úplné jméno, příjmení, adresu – ulici + čp + město) splňuje 973 podpisů. Některé osoby podepsaly petici 2x, u některých osob zcela chyběl podpis.
 
XV. Národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže v ČR se uskuteční v Rakovníku
Rada města schválila záštitu akce „XV. Národní výběrová konference“ Evropského parlamentu mládeže v ČR.
V dubnu letošního ročníku byla uskutečněna informativní schůzka se zástupci (studenty) Evropského parlamentu mládeže v ČR, kteří projekt představili starostovi Ing. Zdeňku Nejdlovi a místostarostovi Ing. Janu Šváchovi.
Na základě výše uvedené schůze bylo město na konci června informováno, že se organizátoři rozhodli XV. Národní výběrovou konferenci Evropského parlamentu mládeže v ČR uspořádat v Rakovníku. XV. Národní výběrová konference se bude konat v Rakovníku ve dnech 28. – 31. 3. 2013. Zájem o spolupráci už vyslovila Masarykova obchodní akademie i Gymnázium Zikmunda Wintera.
Evropský parlament mládeže v České republice je nezávislou, nevýdělečnou a nepolitickou vzdělávací organizací pro mládež. Je součástí celoevropského projektu European Youth Parliament International/Schwarzkopf Foundation Junges Europa (EYP), který zaštiťuje 34 obdobných organizací z celé Evropy. Celoevropský projekt EYP se snaží o aktivní zapojení mladých lidí do kontinentální politiky. Evropský parlament v ČR funguje od roku 1998.
Zasedání se zúčastní 130 mladých lidí, 90 studentů z 20 škol z celé republiky a 40 zahraničních dobrovolníků. Studenti budou během konference rozděleni do 8 pracovních skupin, z nichž každá bude mít své vlastní aktuální politické téma, které bude během zasedání muset prodiskutovat a vytvořit rezoluci – nástin možného řešení problému. Poslední den konference se pak všichni zúčastnění sejdou na plenárním zasedání, kde budou o vytvořených rezolucích diskutovat a hlasovat. Zároveň proběhne také panelová diskuse o zastřešujícím tématu s odborníky. Jak plenární zasedání, tak panelová diskuse budou otevřeny veřejnosti.
Národní výběrové konference se mohou zúčastnit čtyřčlenné delegace ze všech středních škol v ČR. Studenti budou rozvíjet nejenom svoje akademické kvality, ale i sociální vazby se studenty ze všech koutů republiky a zahraničními hosty, komunikační dovednosti a také jazykové dovednosti.


Zdroj: Bc. Alida Štulajterová, tisk. mluvčí rakovnické radnice

Diskuze k článku Novinky z rakovnické radnice

Přidat komentář

Vaše jméno: Váš email:

Text komentáře:

Kolik je na jedné ruce prstů? Kontrolná otázka

Žádné komentáře Zatím nebyly vloženy žádné komentáře.