Starý hrádek Hlavačov - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 25. červen 2024 | Svátek má Ivan

Zpravodajský servis

Zpravodajství

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

Starý hrádek Hlavačov

Hradiště, hrádky a tvrze

Rakovník / Pokud navštívíte rakovnické nákupní centrum v ulici Luženská/Lišanská, u kruhového objezdu pohledem směrem na sever nemůžete přehlédnout zalesněný vrch s pískovnou pod názvem Hlavačov.

Datum 19. 01. 2010 Autor Rakovnicko

Starý hrádek Hlavačov
Na vrchu Hlavačově, který je vzdálený necelý kilometr od Rakovníka, v nadmořské výšce 405 m je možné nalézt valy a příkopy stejnojmenného hradu někdy také nazývaného Starý Hrádek.

Popis hradu Hlavačov
Rozsáhlý hrad založený na ostrožně tvořené terciérními písky měl čtyři části. Dvě předhradí opevňoval šíjový příkop a boční opevnění připomínající dnes zaniklou cestu. Dvojdílný vnitřní hrad byl obehnán hlubokým příkopem, před nímž byl zbudován mohutný val. Protože se v okolí takřka nevyskytuje stavební kámen, museli stavitelé k opevnění využít místní písek. Val byl vytvořen nasýpáním jednotlivých vrstev písku prolévaných řídkou maltou. Vzniklo tak velmi pevné těleso, dodnes udivující svými rozměry, které na své koruně mohlo nést zídku vystavěnou z dovezené opuky. Vlastní ohrazení zadního hradu bylo zbudováno především ze dřeva a z dovezené opuky, a mělo nejspíše charakter valu s pískovým tělesem. Za ním pak stávaly vlastní obytné a užitkové stavby, většinou dřevěné. Některé z nich byly vystavěné i z dovezené opuky s využitím malty (kaple?) a vyskytly se i cihly. Všechny doposud zjištěné zbytky náležejí nízkým objektům, které zřejmě opevnění nepřevyšovaly. Hrad byl vybudován na přelomu 12. a 13. století a dokud nebyl dostavěn známý Křivoklát, byl správním centrem Rakovnicka. Stavba se nedochovala, protože byl postaven doslova z písku a opuky a tak byl opuštěn velmi záhy, dnes zde najdete pouze terenní relief.
 
Co píše o Hlavačovu August Sedláček?
Jeden z nejvýznamnějších českých historiků, August Sedláček, píše v knize Hrady, zámky a tvrze království českého, díl VIII., Rakovnicko a Slansko, o Hlavačovu toto:
Severně od Rakovníka k Lužné a k Lišanům vypíná se lesnaté pohoří, z něhož vybíhá ostroh nepravidelné podoby, s ostatní výšinou jen skrze šíji souvisící. Na konci jeho stával hrad a dotčená šíje byla překopána, takže se k němu jen po mostě přicházeti mohlo. Odtud rozšiřuje se sice znenáhla, jde se pak trochu do kopce a přijde se k vlastnímu hradišti, které jest na všech stranách hlubokým příkopem a náspem obehnáno.....Hrad zdejší podlé zdání našeho již byl opuštěn v prostředku 14. století. V 15. století se po něm nazývali rakovničtí jako  Hlaváči, je možné, že hrad míval jiné jméno. V 16. století se po něm nazývaly erbovní rodiny Rakovnické.
 
Něco z historie: 
Západně od Lužné, v lese, který dnes známe jako Hlavačov , byl zřejmě na počátku 12. století založen lovecký hrádek. V historických pramenech je nazýván Starým hrádkem a je jisté, že patří k nejstarším a svého času k nejvýznamnějším královským hradům. Plnil funkci správního centra kraje, zatímco původní Křivoklát byl jen loveckým hrádkem. Panovníci zde vedli významná politická jednání a vydali některé význačné listiny. Roku 1253 tu král Václav I. hostil salcburského míšeňského a bamberského biskupa a r. 1252 zde vydal potvrzení Vyšehradské kapitule na kapli sv. Vavřince na Petříně. Ještě v roce 1260 zde důležité listiny vydával král Přemysl Otakar II. Hrad zanikl zřejmě v době nepokojů v zemi za správy Oty Braniborského a nebyl již obnoven, protože v té době stál již nově vystavěný Křivoklát. Dalším důvodem bylo, že se již stavěly hrady mohutnější a pískový svah nebyl vhodným místem pro stavbu nového opevněného hradu.
 
Archeologický průzkum
Archeologický výzkum zde byl komplikovaný, neboť zbytky hradu jsou těžce poškozeny neodbornými výkopy a vybíráním kamene. V krajině bez kamene sloužily jako zdroj stavebního materiálu pro široké okolí minimálně od konce 15. až do 20. století. Existenci hradu dnes připomíná pouze reliéf terénu. Hlavačov náležel ve své době k největším královským hradům v zemi a je i největší dosud známou ukázkou hradu přechodného typu.
 
Hrad přechodného typu
Doc. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc., který se hrady přechodného typu v Čechách podrobně zabýval ve své jedné z mnoha knih, napsal: Hrad Hlavačov byl vybudován na počátku 13. století na ostrožně tvořené terciérními písky. Příčinou jeho zániku po polovině 13. století byl požár, po kterém již hrad nebyl obnoven. Nedostatek stavebního kamene v okolí místa, na kterém Hlavačov stál, mimořádně ovlivnil jeho výslednou stavební podobu (mimo jiné i využití písku a malty při zbudování valového opevnění, použití dřeva, dovážené opuky a cihel při stavbě budov). Měl za následek i to, že po svém zániku hrad postupně ztrácel své zděné části, byl rozebírán a zbavován kamene, který byl okolím využíván jako levný stavební materiál.
 
Geologický pohled - Hlavačovské štěrkopísky
Podíváme-li se zpět do daleké historie z pohledu geologického, Hlavačov patří díky pískům a štěrku, které zde vznikly někdy v období oligocénu, do úzkého systému asi 20 km dlouhého a asi 40 m silného pásu a je uznávaný jako součást středoevropského systému trhlin. Říční nánosy štěrku a písku představují největší relikt systému neogenní řeky, která se táhla západními a středními Čechami.
Dodnes se poblíž Hlavačova nachází známá pískovna stejného jména.
 
 
Jak se na místo dostanete
 
Pěšky/Autem
  • z Rakovníka: Na hrad se dostanete z Rakovníka po modré turistické cestě. Nedaleko Hlavačova se nachází známý vrch Louštín, které je také možno navštívit, půjdete-li dále po turistické značce.
  • Z Lužné: Pojedete-li autem, pojedete ke hřbitovu, za hřbitovem necháte auto a vstoupíte do lesa, držte se poté modré turistické značky, která Vás nasměruje ke hradu.
 
 
Další informace:
  • August Sedláček - Hrady, zámky a tvrze království českého - díl 8, Rakovnicko a Slansko (reedice 1996, reprint 1891)
  • Jan Renner - Hlavačov (Muzejní věstník 3/1914, Rakovník)
  • Tomáš Durdík - Hrady přechodného typu v Čechách (2007)
 
 
Zdroj: Obec Lužná v Čechách, www.hrady.cz, T. Durdík - Hrady přechodného typu v Čechách (2007),
Foto:   Foto č.1: A.Sedláček Hrady... díl VIII, foto č.6: Turistika.cz, foto 2,3: Archiv Rakovnicko.cz

 

Fotogalerie k článku Starý hrádek Hlavačov

Starý hrádek Hlavačov Starý hrádek Hlavačov Starý hrádek Hlavačov Starý hrádek Hlavačov Starý hrádek Hlavačov

Diskuze k článku Starý hrádek Hlavačov

Přidat komentář

Vaše jméno: Váš email:

Text komentáře:

Kolik je na jedné ruce prstů? Kontrolná otázka

Žádné komentáře Zatím nebyly vloženy žádné komentáře.