KČT Rakovník - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 28. únor 2024 | Svátek má Lumír

* pf 2024 *

| Přejeme vám hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce !

Zpravodajský servis

Zpravodajství

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

KČT Rakovník

Turistické a zájmové spolky

Klub českých turistů, KČT - odbor Rakovník

Datum 29. 08. 2009 Autor Rakovnicko

KČT Rakovník
KČT Rakovník
Klub českých turistů, odbor Rakovník

 
E-mail: kct.rakovnik@seznam.cz
 

 


POPIS:

Historie

     Vznik samostatného odboru KČT v Rakovníku byl povolen výnosem c. k. místodržitelství ze dne 21. září 1912. Jeho ustavující valná hromada se konala 14. prosince 1912 v hotelu pana Jindřicha Jerie. Prvním předsedou byl zvolen Karel Skuhra, přednosta okresního soudu. Odbor se ve spolupráci s jinými spolky v Rakovníku i okolí snažil organizovat i vycházky určené pro širokou veřejnost. Kromě toho zajišťoval i přednášky a besedy, převážně s turistickým zaměřením.  Zaměřil se i na další spolkové aktivity. Nechal si dokonce zhotovit svoji vlastní turistickou vlajku, která byla slavnostně předána 29. června 1928 na přátelském večírku v klubovní místnosti hotelu Schneider. Z dobové černobílé fotografie známe pouze vzhled jedné strany.  Ze zápisu ze schůze výboru se dozvídáme, že na ručně vyšité vlajce byl na jedné straně turistický znak, na druhé straně motto: „ Poznej svou vlast a budeš ji milovat“. Co se s ní dále stalo, nevíme.  

     Počty členů odboru se postupně zvyšovaly. Zvlášť výrazný nárůst členské základny byl ve 30. letech minulého století. Např. v roce 1935 je uváděno 306 členů, což je zatím nejvyšší uváděný počet členů za celou dobu existence klubu. Během druhé světové války však došlo z pochopitelných důvodů k výraznému omezení činnosti a také k poklesu členské základny.

     Po roce 1948 došlo v celostátním měřítku ke zrušení Klubu československých turistů a k jeho začlenění do Jednotné tělovýchovné organizace Sokol a z odborů KČT se staly turistické oddíly této organizace. O turistických aktivitách z této doby se dozvídáme zatím jen nepřímo, zejména v souvislosti s jednáním Okresní komise cestovního ruchu v Rakovníku. Zástupcem Sokola v této komisi byl pan František Menhart. Komise měla celkem tři odbory, mezi nimi i odbor turistický.

     V roce 1952 pak veškeré řízení tělovýchovy přešlo na Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport. Vlastní sportovní činnost (včetně turistiky) se realizovala v tělovýchovných jednotách. V Rakovníku v té době působilo několik tělovýchovných jednot. V roce 1956 (na schůzi 1. dubna) byly dosavadní TJ Slavoj Rakovník, Lokomotiva Rakovník, Spartak Velo Rakovník a Spartak TOS Rakovník sloučeny do jedné tělovýchovné jednoty s názvem Spartak Rakovník. Podle našich informací v rámci TJ Spartak Rakovník existoval odbor turistiky. Sloučená tělovýchovná jednota byla v červenci 1958 přejmenována na TJ Lokomotiva Rakovník. Turistické aktivity v té době však nebyly velké.
 
     K výraznému oživení turistických aktivit v rámci TJ Lokomotiva Rakovník došlo v roce 1961, kdy se předsedou odboru turistiky stal pan Zdeněk Hvězda. Počty členů se začaly opět zvyšovat, odbor zajišťoval pravidelné turistické akce pro své členy. V roce 1963 vznikl v rámci odboru i oddíl vodní turistiky. Ten se pak stal po určitou dobu výrazným prvkem rozvoje turistiky v Lokomotivě Rakovník. Vedle něj jsou uváděny i další oddíly - oddíl pěší turistiky, oddíl značkařů. V roce 1972 je uváděn jako samostatný i oddíl zimní turistiky, v roce 1984 se odbor pokoušel založit i oddíl vysokohorské turistiky (ve spolupráci s oddílem horolezců). K jeho vzniku však nedošlo. 

     Na konci roku 1978 se pan Hvězda odstěhoval z Rakovníka a novým předsedou odboru turistiky se stal 20. 1. 1979 pan František Remar, který v této funkci působil až do roku 1982.
 
Současnost

     V dubnu 1990 se Svaz turistiky ČSTV vrátil ke svému tradičnímu názvu Klub českých turistů. Rozhodla o tom republiková konference, která se konala 7. dubna 1990. Také náš odbor se stal odborem Klubu českých turistů. I nadále působí v rámci TJ Lokomotiva Rakovník, ale má svou vlastní právní subjektivitu (kterou získal na základě stanov KČT). 21. června 1990 byl rakovnický odbor KČT zaregistrován na ústředí KČT pod číslem 13 001. 

     Odbor navázal na předchozí práci a pokračoval ve svých dosavadních aktivitách. Páteří naší činnosti zůstalo organizování turistických a kulturních akcí pro naše členy a pro širší turistickou veřejnost, tzn. především: 
 
Organizování turistických pochodů pro organizované i neorganizované turisty
Účast na turistických akcích pořádaných jinými odbory KČT
Pořádání autobusových zájezdů pro členy našeho odboru
Organizování týdenních „prázdninových“ pobytů s turistickou náplní pro členy odboru
Pořádání zájezdů na divadelní představení (zejména do divadla v Mostě)
Předvánoční posezení pro členy a mikulášská nadílka pro malé i velké
Plnění různých výkonnostních a tématických odznaků
Zajištění obnovy značených turistických tras ve značkařském obvodě Rakovník.
 
     Postupem času dostaly tyto aktivity novou tvář a přibývaly i další. Významnou změnu zaznamenal systém výkonnostní turistiky KČT a výrazně se zvýšily aktivity v oblasti vydávání nových oblastních a tematických odznaků. KČT se také stal členem některých mezinárodních turistických organizací – IVV (International Volkssportverband) a IML (International Marching League) a i tato členství změnila výrazně činnost našeho odboru. Zcela novou aktivitou našeho odboru především v poslední době je vytvoření skupiny rodičů s dětmi, kteří se aktivně zapojili do činnosti odboru a s podporou výboru odboru začali vytvářet pro svou skupinu vlastní program zaměřený na mládež našeho odboru.
 
      Současná činnost odboru je tedy velmi bohatá a není ji možné celou představit v tomto krátkém článku. Zaměříme se proto pouze na tu její stránku, která je určena širší veřejnosti. Touto aktivitou je pořádání pochodů. Historie pochodů, které náš odbor pro širokou veřejnost pořádá, začíná 5. září 1981. Uspořádali jsme tehdy první ročník pochodu Krajem Nezbedného bakaláře. Na třech trasách se ho zúčastnilo celkem 115 turistů – slušný začátek, co říkáte? Brzy se přidaly i další pochody – v roce 1983 pochod Putování za Mistrem Janem, v roce 1984 pochod Do Kounova za Gibbonem a pochod Na Merkovku a zpátky. Tyto dva posledně jmenované pochody však neměly dlouhého trvání. Pochod na Merkovku a zpátky měl pouhé tři ročníky s celkovou účastí 301 pochodník. Pochod Do Kounova za Gibbonem se konal naposledy v roce 1990 (měl tedy sedm ročníků s celkovou účastí 918 účastníků). V roce 1989 vznikl další pochod s názvem Cestami statečných. V roce 1996 se ve Strakonicích vytvořila aktivní skupina našich členů a pustila se do pořádání pochodu Strakonická 100 a po stopách Švandy dudáka. Další pochod vznikl na popud Okresního muzea v Rakovníku v roce 1999 a dostal název Barrande a trilobit. Náš zatím nejmladší pochod vznikl v roce 2002, kdy se 17. – 18. března pořádal první ročník pochodu Krajinou pánů Lva z Rožmitálu a Bavora ze Strakonic, na jehož vzniku měla opět lví podíl skupina našich členů ze Strakonic. 
 
 
 
Zdroj: KČT Rakovník