ZŠ, MŠS a PrŠ Jesenice - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 5. únor 2023 | Svátek má Dobromila

Očkování Covid19

| Rakovník - ZMĚNA MÍSTA OČKOVÁNÍ - očkovací místo se nachází v suterénu staré interny v areálu rakovnické nemocnice.

Zpravodajství

Zpravodajský servis

iSEZNAM Rakovnicka

Pamětihodnosti

Paměť regionu

Odkazy

Archiv zpráv

Nejčtenější články
Další články z rubriky

ZŠ, MŠS a PrŠ Jesenice

Speciální školství

Datum 28. 08. 2009 Autor Rakovnicko

ZŠ, MŠS a PrŠ Jesenice
Základní škola, Mateřská škola speciální a Praktická škola, Jesenice, Plzeňská 63

ADRESA
Základní škola, Mateřská škola speciální a Praktická škola Jesenice
Plzeňská 63
270 33 Jesenice
   
Telefon:
+420 313 599 021 (i fax)
+420 313 599 324
+420 317 471 324 (VOIP ha-loo)
+420 313 599 772 (školní jídelna)
   
Email: info@zmapjesenice.cz
   
Ředitelka:                         Mgr. Anna Kuchařová  email: anna.kucharova@zmapjesenice.cz
Zástupkyně ředitelky: Hana Vanická          email: hvanicka@dalunet.cz

WEBhttp://www.zmapjesenice.cz/main.htm
 


Základní informace o škole:

Mateřská škola speciální

Od školního roku 2005/2006 máme v nabídce třídu mateřské školy speciální. Naše mateřská škola speciální  bude pečovat o děti od 3 do 6 let věku. Do  školky jsou zařazovány děti s mentálním postižením, s tělesným postižením, s vadami řeči, zraku a s kombinovanými vadami. V zařízeních tohoto typu je výchovná a vzdělávací péče směrována k tomu, aby se děti naučily zvládat svůj zdravotní handicap. Aby uměly v životě rozvíjet a uplatnit své schopnosti a dovednosti. Děti jsou přijímány na doporučení dětského lékaře, neurologa či pedagogicko-psychologické poradny. K dispozici je tělocvična, sluneční zahrada (průlezky s pískovištěm) a jednou týdně navštěvujeme bazén s pohyblivým dnem v Rakovníku. Dále vlastníme rehabilitační bazén s míčky a spoustu rehabilitačních pomůcek, které jsou již úspěšně využívány v rehabilitační třídě a v třídách základní školy speciální.
V případě zájmu je rodičům k dispozici školní mikrobus, který denně dováží žáky naší školy z blízkého okolí. Po ukončení docházky do mateřské školy speciální mohou děti pokračovat v přípravném ročníku základní školy speciální ( po dobu 1 – 3 let) nebo zahájit školní docházku na prvním
 stupni základní školy speciální - dle doporučení psychologa. Naším cílem je vytvořit dětem takové zázemí, které je jim nejbližší a nejvíce se podobá rodinnému prostředí. Chceme, aby se děti u nás cítily dobře. 

Základní škola praktická

Do této součásti školy dochází děti s lehčím mentálním postižením. Žáci pracují v barevně odlišených třídách. Děti vedeme k estetickému cítění a interiér třídy si děti dotváří samy pracemi z výtvarné a pracovní výchovy.
Ve vzdělávacím procesu postupují žáci podle vzdělávacího programu zvláštní školy.  Všichni pedagogové pracují na přípravě Školního vzdělávacího programu pro děti s LMP ( základní škola praktická ). Hlavním vyučovacím předmětem je český jazyk, matematika a velký důraz je kladen na pracovní vyučování. Žákům, kteří nezvládají učivo podle vzdělávacího programu vytváříme individuální vzdělávací plány a žáci jsou klasifikováni formou širšího slovního  hodnocení. V PV využíváme speciální učebnu dílenských prací, počítačovou učebnu, cvičnou kuchyňku, pracujeme na školní zahradě a na Sluneční zahradě. Ve výuce využíváme moderní výukové programy určené pro práci v počítačových učebnách, ale také pro projekci v učebnách.
V základní škole praktická máme žáky z blízkého okolí, kteří dojíždějí veřejnými dopravními prostředky nebo školním mikrobusem. Děti, které nemají možnost každodenního dojíždění, jsou ubytované na internátě. Po absolvování povinné školní docházky v základní škole praktické mají děti možnost přihlásit se do některých učebních oborů (farmářské práce, cukrářské práce, malíř, zedník atd.) a do Praktické školy s jednoletou a dvouletou přípravou, která je součástí naší školy.

Základní škola speciální

V naší škole jsou čtyři třídy základní školy speciální. Vzdělávají se zde nejen žáci, kterým úroveň rozumových schopností nedovoluje prospívat na základní škole ani na základní škole praktické , ale i děti s vadami kombinovanými. Do základní školy speciální jsou zařazeni žáci přípravného stupně základní  školy speciální a žáci prvního a druhého stupně základní školy speciální. Ve třídách se pracuje podle individuálních výchovně-vzdělávacích programů s přihlédnutím ke zvláštnostem a schopnostem dětí.

Rehabilitační třída

Rehabilitační třída je součástí základní školy speciální a umožňuje dětem s těžkým mentálním postižením a s dalším zdravotním postižením osvojit si některé elementární vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní získat určitou míru soběstačnosti. V rehabilitační třídě základní školy speciální plní žáci povinnou školní docházku, která je devítiletá s možností chodit do školy deset let. Těžší mentální a zdravotní postižení žáků v rehabilitační třídě pomocné školy vyžaduje i odlišné organizační uspořádání režimu dne. Vyučování probíhá v blocích. Žáci pracují podle individuálních výchovně-vzdělávacích programů. Žákům s lékařskou diagnózou autismus nabízíme strukturované vyučování.

Praktická škola s jednoletou přípravou

Podmínkou pro přijetí je ukončená povinná školní docházka v základní škole speciální . 
Chlapci a děvčata si zde osvojí praktické dovednosti, které jim umožní vykonávat jednoduché činnosti v běžném životě.

Praktická škola s dvouletou přípravou

Je určena pro absolventy (absolventky)základní školy praktické  a základní školy speciální, případně pro žáky základní školy, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším postupném ročníku (5., 6., 7., 8.).
Cílem této školy je naučit žáky vše potřebné pro vedení vlastní domácnosti.
Učební plán je zaměřen na praktické dovednosti, věnují se přípravě pokrmů, ručním pracím (šití, háčkování, pletení) a podle schopností zvládají různé textilní techniky. Zároveň se učí základům zdravotní a rodinné výchovy. Žáci jsou přijímáni na základě došlých přihlášek.
Uplatnění: jako pomocné síly ve stravování, v sociálních ústavech, při veřejných pracích. 

Zájmové útvary

Každý školní rok je dětem nabídnuta možnost navštěvovat různé zájmové útvary. 
V průběhu školního roku jsou jim k dispozici následující zájmové kroužky:


Keramický kroužek

Děti se učí tvořit převážně pomocí šablon a vykrajováním formičkami (vykrajovátky). Vytvořenými dílky se prezentují na výstavách, obdarovávají rodiče, učitele i sponzory, zdobí jimi školu. Dvakrát ročně, o Vánocích a  o Velikonocích, pořádáme prodejní výstavy ve škole i mimo Jesenici (Křivoklát, Rakovník). Naše děti jsou pyšné na své zdařilé výrobky, což jim zvyšuje sebevědomí. 

Sborový zpěv
Naše skupina se schází jednou týdně. Zpíváme známé písně lidové, zlidovělé i od různých moderních autorů. Při zpěvu se doprovázíme různými dětskými hudebními nástroji. Zpěv přináší dětem radost a uspokojení. Zúčastnili jsme se různých akcí, mezi něž patří i setkání hudebních skupin, které organizoval Domov SPMP "Ráček" a soutěže pěveckých sborů speciálních škol regionů nazvaná "Notička". Věříme, že se uskuteční i další setkání spojené se zpíváním.

Práce s počítačem
Děti se seznamují s různými typy a triky počítačových programů. Pracují ve skupinách i individuálně, vzájemně mezi sebou soutěží, navzájem si pomáhají, získávají nové informace a touhu po dalším vědění. Seznamování probíhá v počítačové učebně, která je vybavena čtyřmi počítači.

Míčové hry
Hry vyplňují dětem čas mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Jsou spontánní. Děti se jich rády zúčastňují, protože zohledňují potřeby každého jednotlivce. Přinášejí jim radost z pohybu a pocitu volnosti. Pozornost soustřeďujeme na košíkovou, volejbal, vybíjenou, atd.

Fotogalerie k článku ZŠ, MŠS a PrŠ Jesenice

ZŠ, MŠS a PrŠ Jesenice ZŠ, MŠS a PrŠ Jesenice ZŠ, MŠS a PrŠ Jesenice ZŠ, MŠS a PrŠ Jesenice ZŠ, MŠS a PrŠ Jesenice