Ceník placených služeb - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 21. srpen 2019 | Svátek má Johana

AKTUÁLNÍ UZAVÍRKY

| Rakovník - Lišany/Krupá - od 1.8. - 31.10.2019 || Chrášťany - Kněževes od 10.7.-31.10.2019 || Nové Strašecí - Mšec 1.7.-20.10.2019 - více v článku..


Ceník placených služeb

Soukromé nekomer?ní inzeráty jsou nadále ZDARMA !!!  *)

AKCE: Komer?ní inzeráty v sekci Inzerce na 7 dní ZDARMA !!!  **)

TOP BOX INZERCE: SMS PLATEBNÍ BRÁNA A SLUŽBY PAYPAL JSOU POZASTAVENY !!!

Platnost ceníku služeb k 1. 1. 2018


Uvedené ceny neobsahují 21% DPH                                   TOP BOX Inzerce (zvýrazn?ní inzerátu) SMS PLATEBNÍ BRÁNA A SLUŽBY PAYPAL JSOU POZASTAVENY !!!


Zápis do Katalogu firem a služeb
registra?ní poplatek zdarma
ro?ní udržovací poplatek 850,- K? / rok
voliteln? vložení loga 75,- K? / rok (VIP zápis)
voliteln? vložení www 75,- K? / rok (VIP zápis)
Bannerová reklama - titulní strana
LEADER BOARD 1.200,- K?/m?síc anebo 10.000,- K? / rok
SKY SCRAPER 900,- K?/m?síc anebo 8.400,- K? / rok
BUTTON 60,- K?/m?síc anebo 600,- K? / rok 
Bannerová reklama - hlavní sekce portálu (INFO - KATALOG - INZERCE)
LEADER BOARD 360,- K?/m?síc anebo 2.400,- K? / rok
SKY SCRAPER 240,- K?/m?síc anebo 1.200,- K? / rok
BUTTON 25,- K?/m?síc anebo 250,- K? / rok
Podsekce hlavních sekcí (kategorie sekcí Katalog a Inzerce)
BANNER 468x60 250,- K?/m?síc anebo 1.200,- K? / rok
Grafické zpracování a výroba reklamního banneru   
/ Leader Board / Sky scrapper / Button / Banner 468x60 600,- / 300,- / 120,- / 300,- K? / za 1 ks
*) Lze dodat vlastní Reklamní banner. Výroba banner? ve Speciální nabídce je v cen? služby.
Reklamní ?lánek - zpráva (textová grafická reklama)
Reklamní ?lánek umíst?ný v sekci Podnikatelský servis 250,- K? / jednorázov?
Reklamní ?lánek umíst?ný v sekci Zpravodajství z Rakovnicka 300,- K? / jednorazov?
Zvýrazn?ná inzerce (zvýrazn?ní inzerát? v sekci INZERCE - TOP BOX Inzerce) = SMS PLATEBNÍ BRÁNA A SLUŽBY PAYPAL JSOU POZASTAVENY !
Libovolné množství inzerát? a kategorií na 1 m?síc 120,- K? v?. DPH
Libovolné množství inzerát? a kategorií na 2 m?síce 250,- K? v?. DPH
Libovolné množství inzerát? a kategorií na 3 m?síce 400,- K? v?. DPH
Libovolné množství inzerát? a kategorií na 6 m?síc? 840,- K? v?. DPH
Libovolné množství inzerát? a kategorií na 12 m?síc? 1.680,- K? v?. DPH

SPECIÁLNÍ NABÍDKA (zejména pro firmy a podnikatele)


1 - Služba STANDARD


Cena za uvedené nabízené služby "STANDARD" ?iní 3.000,- K? / rok
Nabídka STANDARD obsahuje:
  • a) Zápis do Katalogu firem a služeb na Rakovnicko.cz (VIP zápis)
    • s uvedením veškerých kontaktních dat, možností vložení loga ?i fotografie, až 3 obor? zam??ení, kartu s popisem ?innosti (profil) a s možností editace aktuální nabídky, p?ípadn? umístit všechny celoro?ní základní akce s možností libovolné zm?ny. Délka platnosti zápisu ?iní 12 m?síc?.
  • b) Zve?ejn?ní reklamního ?lánku na Rakovnicko.cz (2x ?lánek)
    • lze publikovat jeden komer?ní ?lánek s fotografiemi, obrázky apod. v sekci Podnikatelský servis a jeden komer?ní ?lánek v sekci Zprávy z Rakovnicka.
  • c) Zve?ejn?ní komer?ní inzerce (TOP BOX inzerce)
    • neomezené množství inzerátù v libovolných kategoriích INZERCE s délkou platnosti 6 m?síc? (zvýrazn?ný inzerát umíst?ný v horní ?ásti výpis? inzerce) = SMS PLATEBNÍ BRÁNA A SLUŽBY PAYPAL JSOU POZASTAVENY !!!
Pozn.: V?tšinu placených služeb lze editovat a spravovat ve vlastním uživatelském menu.

2 - Služba PROFESSIONAL


Cena za rozší?enou prezentaci "PROFESSIONAL" ?iní 6.000,- K? / rok
Nabídka "PRO" obsahuje:
  • Službu STANDARD (a+b+c) +
  • d) umíst?ní viditelného banneru v horní ?ásti s p?ímým odkazem na Vaše webové stránky v každé ze 3 vybraných podsekcí v sekci KATALOG a INZERCE po dobu 12 m?síc?.
    • Banner a text lze dodat, p?ípadn? sd?lit návrh reklamy pro výrobu (v cen? služby), obsah reklamy lze m?nit podle pot?eby. Jedná se o možnost vložení tzv. typu banneru o velikosti 468 x 60 pixel?, textová reklama v ?lánku je omezena (maximáln? 1 normovaná stránka v jedné sekci).
Pozn.: V?tšinu placených služeb lze editovat a spravovat ve vlastním uživatelském menu / anebo nás kontaktujte na info ( zavinac ) rakovnicko (tecka) cz.

3 - Služba VIP PARTNER (EXCLUSIVE)


Spolupráce na úrovni partnerství portálu.
Cena za prezentaci v?etn? partnerství ?iní 15.000,- K? / rok
Nabídka "VIP" obsahuje:
  • Službu STANDARD (a+b+c) + PROFESSIONAL (d) +
  • e) výroba a umíst?ní reklamního banneru LEADER BOARD na titulní stran? portálu Rakovnicko.cz po dobu 12 m?síc?. Banner lze m?nit ?i upravovat kdykoliv podle pot?eby. 
  • f) v pati?ce všech stránek portálu (Titulní stránka, Zpravodajství, Katalog služeb, Inzerce a všech podsekcí) bude uveden v odkaze "PARTNE?I" následující text s odkazem na webové stránky:
    • "Oficiálním partnerem tohoto portálu je ..." s vložením grafické ikony s odkazem na webové stránky partnera.

Pozn.: V?tšinu placených služeb lze editovat a spravovat ve vlastním uživatelském menu / anebo nás kontaktujte info ( zavinac ) rakovnicko (tecka) cz.

Pozn.:  Bannerová reklama 
Pokud je v kategorii umíst?no více reklamních banner? než jeden, tyto bannery náhodn? rotují s ostatními bannery. Lze dodat vlastní bannery, v p?ípad? pot?eby zajistíme jejich výrobu (výroba banner? ve Speciální nabídce je zdarma!). 
U všech reklamních banner? lze mimo ?asové období nastavit i tzv. po?et impresí (zobrazení) u této reklamy. Po vy?erpání po?tu impresí je možné prodloužit zobrazování nákupem dalšího po?tu impresí. V p?ípad? zájmu o tuto službu nás, kontaktujte.

Podmínky a technické parametry - inzerce/reklama

  • Po Registraci na portálu Rakovnicko.cz obdržíte p?ihlašovací jméno a heslo k možnosti P?ihlášení a využívání placených i neplacených služeb portálu Rakovnicko.cz.
  • Návod, jak vložit inzerát ZDARMA najdete ZDE
  • Po dodání podklad? (kontaktní info, texty, odkazy, banner, ikona apod.) bude realizována služba podle výb?ru nejpozd?ji do 24 hodin po obdržení pot?ebných dat.
  • Na základ? závazné objednávky a úhrady za placené služby Vám bude vystavena faktura - da?ový doklad a ke dni úhrady nebo dohodou bude služba aktivována. Podmínkou pln?ní je v?asná úhrada - platba za poskytované služby.
  • Úhrada (SPECIÁLNÍ NABÍDKA) je splatná p?edem na období 12 m?síc? nebo dohodou.
  • Všeobecné podmínky inzerce najdete ZDE

Platební podmínky

Úhradu za využívání placených služeb portálu Rakovnicko.cz lze realizovat

  • P?EVODEM na bankovní ú?et ?íslo 182543873 / 0600 vedený u Ge Money Bank, a.s., Rakovník (vystavenou fakturu - da?ový doklad zasíláme elektronickou poštou nebo po dohod? v písemné form? b?žnou poštou) - tuto možnost najdete mimo jiné ve Vašem uživatelském menu po p?ihlášení na portálu Rakovnicko.cz.
  • Uvedené ceny v tomto ceníku neobsahují DPH - da? z p?idané hodnoty (s výjimkou TOP BOX Inzerce, kde je již cena uvedena v?etn? DPH). Jsme plátci DPH. SMS PLATEBNÍ BRÁNA A SLUŽBY PAYPAL JSOU POZASTAVENY !!!

*) Prosím, ?t?te Všeobecné podmínky inzerce.

**) Výjimku tvo?í inzeráty vyjmenované a uvedené ve Všeobecných podmínkách inzerce, na které se vztahuje zvláštní režim a jsou obvykle vždy placené.
Inzerci komer?ního charakteru ZDARMA na 7 dní (viz AKCE) na stejné nebo podobné téma, službu ?i výrobek - již nelze znovu zdarma opakovat ani po uplynutí promo akce!
SMS PLATEBNÍ BRÁNA A SLUŽBY PAYPAL JSOU POZASTAVENY !!!