Inzertní servis - Rakovnicko.cz

Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 20. srpen 2019 | Svátek má Bernard

AKTUÁLNÍ UZAVÍRKY

| Rakovník - Lišany/Krupá - od 1.8. - 31.10.2019 || Chrášťany - Kněževes od 10.7.-31.10.2019 || Nové Strašecí - Mšec 1.7.-20.10.2019 - více v článku..


Všeobecné podmínky inzerce

- D?ležité upozorn?ní ohledn? omezení inzerce  !

SMS PLATEBNÍ BRÁNA A SLUŽBY PAYPAL JSOU POZASTAVENY !!!


Všeobecné podmínky použití webových stránek Rakovnicko.cz

Provozovatelem portálu Rakovnicko.cz je Michal Elznic - ELZA DESIGN, I?: 706 465 03.

Služby poskytované uživatel?m Rakovnicko.cz jsou poskytovány zadarmo*). Provozovatel nenese žádnou zodpov?dnost za obsah uve?ejn?ných inzerát? a dat.

Uživatel se zavazuje, že jím p?idaný inzerát v sekci INZERCE nebo obsah (?lánek) v sekci ZPRAVODAJSTVÍ
 je v souladu s dobrými mravy a neporušuje platné zákony a p?edpisy ?eské republiky. V p?ípad? porušování tohoto pravidla je právn? zodpov?dným zadavatel t?chto dat.

Provozovatel nenese zodpov?dnost za obchodní transakce uskute?n?né prost?ednictvím portálu Rakovnicko.cz. Provozovatel zastává pouze úlohu zprost?edkovatele.

Je zakázané duplicitní zve?ej?ování stejných inzerát? ve dvou a více kategoriích*). Výjimkou je placená inzerce dohodnutá se zprost?edkovatelem. V p?ípad?, že uživatel vloží inzerát do nesprávné kategorie, doporu?ujeme inzerát editovat (opravit), p?ípadn? kontaktovat provozovatele - zprost?edkovatele. Inzeráty pište s ?eskou diakritikou. Inzerce stejného nebo podobného obsahu nebude zve?ej?ována vícekrát za jedno stejné inzertní období, komer?ní promo inzerce bude zve?ejn?na pouze jednou.

Provozovatel si vyhrazuje právo použít e-mailovou adresu uživatele využívajícího služby Rakovnicko.cz (zadavatel inzerátu) pro marketingové ú?ely v souvislosti s aktivitami provozovatele. Uživatel vložením inzerátu souhlasí s p?ípadným použitím e-mailové adresy na takové ú?ely.

Zadavatel inzerátu si je v?domý, že osobní údaje - jméno, telefonní ?íslo a jiné kontaktní údaje jsou zve?ejn?ny a m?že tak dojít k jejich zneužití. Provozovatel nezve?ej?uje e-mailové adresy, ?ímž chrání poštovní schránky uživatel? p?ed rozesíláním nevyžádaných zpráv a spam?.

Provozovatel nezodpovídá za p?ípadné škody zp?sobené uživatelem a? p?ímo ?i nep?ímo t?etím osobám, které vznikly v souvislosti s používáním služeb na portálu Rakovnicko.cz.

Provozovatel portálu Rakovnicko.cz neodpovídá za obsah inzerce a ?lánk?! Zve?ejn?ním nezákonných, lživých ?i nepravdivých skute?ností se zadavatel inzerátu ?i ?lánku vystavuje postihu p?íslušných orgán? a takové p?ísp?vky budou neprodlen? smazány ?i nahlášeny orgán?m ?inným v trestím ?ízení!UPOZORN?NÍ:

Vložení inzerátu do sekcí Práce, Reality, Nemovitosti, Finance, Pojišt?ní, Flirt, Sex, Erotické zboží, Lé?iva, Byliny a ?aje podléhá schválení administrátorem! Uvedené sekce podléhají zvláštnímu režimu v rámci obchodního zákona, platných zákon? ?R, morálky, etiky apod.. V n?kterých p?ípadech m?že  p?ed zve?ejn?ním obchodní anebo komer?ní inzerce následovat individuální nabídka komer?ních placených služeb provozovatele. Inzerce a p?ísp?vky v sekci Hudba, Kultura ?i Fotogalerie podléhají autorskému zákonu ?R!

P?ísp?vky odporující dobrým mrav?m, zákonu ?R a neuhrazená komer?ní (placená) inzerce nebudou zve?ejn?ny nebo budou ihned po zjišt?ní a kontrole ze strany provozovatele smazány!


D?LEŽITÉ UPOZORN?NÍ:

Inzerce typu perfektní job, domácí práce z PC, internetu, e-mailu, zdravá výživa, ú?inný lék na p?ebyte?né kilogramy, rychlé p?j?ky, práce v zahrani?í, v no?ních klubech apod., již nebude ZDARMA zve?ej?ována!

*) Výjimkou jsou - TOP BOX inzerce (zvýrazn?ný placený inzerát v horní ?ásti výpisu inzerce) a komer?ní placená inzerce, grafická a textová reklamní inzerce uzav?ená na základ? smlouvy mezi zadavatelem a provozovatelem - viz. kompletní CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB.
TOP BOX inzerce (okamžité zvýrazn?ní inzerátu) /// SMS PLATEBNÍ BRÁNA A SLUŽBY PAYPAL JSOU POZASTAVENY !!! ///

Uživatel, který uhradí cenu služby Top Box, automaticky zve?ejní inzerát v TOP BOX inzerci v horní ?ásti stránky Inzerce nad ostatními inzeráty. TOP inzerát bude zve?ejn?ný v TOP BOX inzerci po dobu, kterou si uživatel zvolí p?i objednávce. Maximální po?et inzerát? jednotlivých uživatel? v TOP BOX inzerci je 10, p?i?emž všechny inzeráty náhodn? rotují a zobrazují tak st?ídav? svoje pozice. Po uplynutí stanovené p?edplacené doby bude inzerát z TOP BOX inzerce automaticky stažený, jeho b?žné zve?ejn?ní na stránce však pokra?uje dále.

Provozovatel nezodpovídá za p?ípadné výpadky ve služb? TOP BOX inzerce.

Provozovatel nezodpovídá za p?ípadné zneužití osobních údaj? v p?ípad? útoku na portál t?etí osobou.

Podmínky jsou platné od 1. ledna 2013, a to až do jejich zm?ny ?i odvolání.

Provozovatel si vyhrazuje právo Všeobecné podmínky kdykoliv a bez p?edchozího upozorn?ní zm?nit.