Rakovnicko.cz - regionální portál | Informace, Zprávy, Akce, Katalog firem, Inzeráty, Fotogalerie

Dnes je 26. duben 2018 | Svátek má Oto

RAKOVNÍK

| Ulice Kuštova uzavřena od křižovatky s ulicí Ottova od 16. 4. do 31. 5. 2018, další uzavírky a více najdete v tomto článku

TOP BOX inzerce

TOP BOX inzerce

TOP INZERÁT
P?ihlášený uživatel m?že prost?ednictvím služby TOP BOX inzerce podat placený TOP inzerát (viz p?iložený obrázek ?.1). 

TOP BOX Inzerce je placenou službou.

TOP inzerát je zvýrazn?ný inzerát umíst?ný nad výpisy inzerát? v TOP Boxu. TOP inzerát náhodn? rotuje ve všech kategoriích inzerce po celou dobu p?edplacené služby. Po ukon?ení placeného období se inzerát i nadále zobrazuje v kategorii a po dobu trvání jeho platnosti vybrané p?i vložení uživatelem.

TOP inzerát lze podat na období: 1, 2, 3, 6 a 12 m?síc? (bezhotovostní úhrada p?evodem na ú?et). Každému registrovanému uživateli automaticky vystavujeme da?ový doklad za poskytnuté služby v elektronické podob?. 

JAK PODAT TOP INZERÁT ?
Po vložení Vašeho inzerátu se Váš inzerát zobrazí v inzertním portále Rakovnicko v kategorii, kterou jste zvolili. U Vašeho inzerátu najdete odkaz "Placená inzerce", kliknutím na tento odkaz se Vám zobrazí Váš inzerát a pod ním následují instrukce k podání placeného inzerátu (v pravé ?ásti další instrukce pro platby p?evodem). (viz p?iložený obrázek ?. 2)

Placená inzerce - jediný zp?sob úhrady:

  • Platba p?evodem na ú?et ?. 182543873/0600 - nabídka ve Vašem uživatelském menu

Fotogalerie k článku TOP BOX inzerce

TOP BOX inzerce